Plekker, Plekkringa                                                                                                                                                              Terug naar Plekker Friese tak

Plekkringa (Plekkeringa) zoekactie

Ouders: Hendrik Abrahams  x  Luitske (familienaam onbekend)

Uit stamboom Plekker: Hendrik Abrahams Plekker *  .... 1747 St. Jacobaparochie ~18 02 1748 Midlum + ...... x 24 11 1771 Midlum met Luutske Dirks * ..... 1749 Midlum

Abraham Hendriks  (Plekkringa niet vermeld), houtmolenaarsknecht  * 11 04 1775 Harlingen ~ 25 04 1775 Harlingen  + 19 01 1829 Sneek x ....... met Fokje (Fokjen) Oeges Aardema * 17 10 1765 Sneek + 22 10 1826 Sneek (ouders: Oege Harings Aardema en Rugtje (Rixtje) J. Hammersma)

1. Luitske (Lieutske of Luutske) Abrahams Plekkringa (Plekkeringa) * 30 12 1801 Sneek + 28 11 1870 Rauwerderhem  x 25 11 1827 Sneek met Ids Tjeerds van der Zee *10 01 1803 Sneek + 02 10 1881 Rauwerderhem, Baarderadeel (ouders: Tjeerd Zytzes van der Zee koopman * ... 1755 Lemmer + 29 07 1824 Sneek (69jr) x 16 11 1800 Sneek met Zytske (Sietske) Idses Idzerda * 24 10 1764 Oldeberkoop + 15 10 1826 Sneek)
Potschippers, zij wonen op 't Schip te Rauwerd.
(1e huw. van  IdsTjeerds van der Zee x 08 01 1826 Sneek met Janneke van Minnen * ... 1802 + 05 08 1826 Sneek)
                1.1. Sytske van der Zee, inlandskramerse * 22 03 1830 Sneek + 26 09 1859 Rauwerderhem
                1.2. Fokje Ids van der Zee * 10 10 1832 Sneek + 16 04 1910 Rauerderhem x 16 05 1867 Rauwerderhem met Gerrit Lykles de Vries * 07 04 1833 Rauwerd + .... (Ouders: Lykle Ybes de Vries en Bokjen Gerrits Tjumstra)
                1.3. Tjeerd van der Zee * 14 06 1834 Sneek + 15 10 1837 Haskerland
                1.4. Rigtje van der Zee * 30 07 1837 Menaldumadeel, Dronrijp + 25 03 1866 Leeuwarderadeel  x 12 11 1862 Leeuwarderadeel met Douwe Romkes Bootsma * 21 03 1821 Wirdum + ..... (ouders: Romke Cornelis Bootsma x Harmke Reimers Kommereinstra)

2. Hendrik Abrahams Plekkringa (Plekkeringa), olieslagersknecht, molenmakersknecht * 19 10 1806 Sneek + 17 11 1878 Sneek     
1e huw. x 01 08 1830 Sneek met  IJttje Feikes Faber * 07 04 1804 IJlst + 30 04 1852 Sneek (ouders: Feike Sjoerds Faber en Hiltje Aukes Blauw)
2e huw. x 19 08 1855 Sneek met  Maria Hendriksdr. Horringa * 20 10 1805 Sneek + 11 11 1891 Sneek (ouders: Hendrik Horringa en Jitske Matthijsesdr. Ankringa)
wed. van x 09 03 1834 Sneek met Sjoerd Radersma, zilversmidknecht * 13 05 1812 Sneek
wed. van x 04 07 1841 Sneek met Jacob Systse Zijlstra * 19 03 1799 Westergeest + na 1838 (wedn. van Johanna Pieters van der Horst. Jan had reeds 10 kinderen in 3 huwelijken)
wed. van x 22 07 1849 Sneek met Jan Hendriks Ernst * 02 10 1808 Leeuwarden + 09 04 1853 Sneek.

                2.1. Abraham Plekkringa, olieslagersknecht, brugwachter, kan niet schrijven * 07 05 1831 Sneek + 05 02 1904 Sneek x 10 05 1857 Sneek met Antje Egberts Krol * 08 09 1827 Noordwolde + 26 01 1917 Hilversum  (ouders: Egbert Krol en Jantje Folkerts Kiers)
Sneek: A. Plekkringa, onderhands pacht toegewezen van de Brug over de Leeuwarder Trekvaart van 12 05 1900/1901 voor de som van fl. 285.=. Leeuwarder Courant, 22 12 1899.
                                2.1.1. Hendrik Plekkringa * 09 04 1858 Sneek + 06 05 1858 Sneek
                                2.1.2. Jantje Plekkringa * 20 06 1859 Sneek + 16 06 1931 Hilversum x 09 06 1889 Sneek met Johannes Meijer, zilversmidknecht * 22 05 1858 Sneek + 16 02 1932 Hilversum (ouders: Reinder Wybes Meijer en Barber Cath)
                                                2.1.2.1. Antje Meijer * 01 04 1891 Sneek + .... ca.1970 (ongehuwd) Woonde na het overlijden van Geert Maatjes in 1943 bij zijn weduwe Antje ten Cate (2.1.3.1.)
                                2.1.3. IJttje Plekkringa * 30 08 1861 Sneek + 28 05 1938 Hilversum x 24 06 1888 Sneek met Pier Jelle ten Cate, molenmaker * 01 08 1861 Harlingen + 29 01 1907 Sneek (ouders: Jelle ten Cate en Antje Oly)
                                                2.1.3.1. Antje ten Cate * 04 03 1890 Sneek + 11 04 1981 Haarlem  x 18 09 1912 Hilversum met Geert Maatjes, kopergieter * 12 02 1886 Maartenshoek/Kalkwijk (later Hoogezand) + 22  11 1943 Hilversum (ouders: Hendrik Maatjes en Anna Donker)
                                                2.1.3.2. Jelle ten Cate, spoorwegarbeider * 27 03 1897 Sneek + 05 09 1967  .... x 27 02 1924 Hilversum met Wilhelmina Hendriks * .....1898 Hilversum
                                2.1.4. Hendrik Plekkringa, gruttersknecht * 30 04 1865 Sneek + 26 04 1923 Holwerd, Sneek x 28 05 1893 Sneek met Antje Brugge * 06 12 1865 Spanga, Weststellingwerf + 01 02 1942 Grijpskerk, Groningen (Ouders: Age Lambert Brugge, smid en Janke Jacobs Hoekstra)
                                               2.1.4.1. Abraham Hendriks Plekkringa, kapper, winkelier * 23 06 1894 Sneek + 04 05 1982 Holwerd, Leeuwarden  x 05 05 1919 Sneek met Jeltje Pieters Reen * 12 02 1892 Sneek + 15 11 1989 Noordbergum (afgevoerd van kaart 27 11 1925 Zuidlaren) De laatste 30 jaar us zij liefderijk verpleegd in "Nieuw Toutenburg".(ouders: Pieter Reen en Romkje Hoek)
                                                            2.1.4.1.1. Romkje Plekkringa * 12 02 1920 Weststellingwerf, Holwerd + 28 12 1993 Holwerd. Leeuwarden. Trouw koorlid van Hervormd Kerkkoor te Holwerd.
                                                            2.1.4.1.2. Hendrik Pieter (Henk) Plekkringa, kerkvoogd in Holwerd (1972), lid College Kerkvoogden Hervorme Gemeente Holwerd (1986) * 05 11 1923 Weststellingwerf + 26 01 2016 .........
                                               2.1.4.2. Age Plekkringa, zuivelarbeider * 09 03 1896 Sneek + 29 05 1966 Grijpskerk  x 03 05 1919 Sneek met Sytske Hamming * 09 02 1895 Lienden (N.Br.) + 27 03 1976 Ter Apel (Ouders: Reinder Hamming en Jantje de Beer)
                                                            2.1.4.2.1. Hendrik P. Plekkringa * 26 09 1919 Sneek + 19 09 2005 Grijpskerk, Groningen x  14 06 1951 Utrecht met Ada Moolenbeek * 08 04 1916 Utrecht  + 08 06 2005 Groningen. (ouders: Pieter Cornelis Moolenbeek x Maria van der Niet)
Afscheid en 40 jr. jubileum van onderwijzersloopbaan in Tenaard van Henk Plekkringa, Holwerd juli 1986.  Eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau 29 04 1987.
                                                            2.1.4.2.2. Jantje (Jennie) Plekkringa, dienstbode * ....1921 Sneek + .......... x 24 09 1943 Grijpskerk  (Pincher Creek, Canada) met Teo Wierenga, molenaarsknecht * 26 03 1919 Zuurdijk (Leens) + 14 05 1992 Victoria BC Canada.
Wegens ziekte van de bruid wordt het huwelijk voltrokken te haren huize, staande aan den Langenweg nr. 293 renvooi goedgekeurd alsmede de doorhaling van vijf afgedrukte woorden.
(ouders: Marinus Wierenga, landarbeider * 29 10 1893 Ulrum + 28 12 1978 Zuurdijk x 17 04 1918 Ulrum met Janna Anetta Reitsma * 10 02 1893 Leens + 08 06 1987 Ulrum)
                                                            2.1.4.2.3. Antje Agesdr. Plekkringa * 24 05 1923 Sneek + 30 01 1947 Stroobos, Achtkarspelen, Grootegast (Fr.) x 24 05 1944 Stroobos (Fr.) met Hein Jeltzes Huizenga, beroepsmilitair, antiekhandelaar  * 17 06 1921 Andijk + 29 02 1980 Twijzelerheide (Fr.) (2e huw. van Hein.)
                                                            2.1.4.2.4. Cornelia Plekkringa * 27 10 1925 Sneek + 05 01 1926 Sneek (10 wk)
                                                            2.1.4.2.5. Reinder Plekkringa * ... 10 1931 Grijpskerk + 15 04 1945 Grijpskerk, 14 jaar oud.
                                               2.1.4.3. Ane Plekkringa , agent van politie * 19 12 1897 Sneek + 29 05 1983 Voorschoten x 23 09 1922 Haaksbergen met Wilhelmina Nijenhuis * 08 10 1897 Haaksbergen + 24 06 1987 Voorschoten (ouders: Gerrit Nijenhuis, koopman  en Harmina Gerritsen) Ane was van 21 11 1919 politieagent in Leiden en woonde in de 4e Binnenvestgracht nr. 51.
Uit: Leids Jaarboekje 1940-1945.
In juni Ď43 weigerden de Nederlandse artsen lid te worden van de Artsenkamer.Tevens schreven zij een protestbrief naar Seyss-Inquart met hun beweegredenen. Als reactie daarop beval Seyss-Inquart de arrestatie van de weigerachtige artsen. Op 26 juni Ď43 gaf Hoffmann zijn personeel de opdracht om artsen te arresteren. Vier agenten, namelijk A. Plekkringa, E. Beens, R. Mulder en A. Hartman, weigerden dit. Zij werden gearresteerd en overgebracht
naar het concentratiekamp Vught. Zij overleefden de oorlog.
Ane Plekkringa werkte na de WOII bij de PRA (Politieke Recherche Afdeling) in Leiden als rechercheur.
In januari 1975 verhuisden zij naar Voorschoten. Het echtpaar vierde het 50-jarig huwelijksfeest op 23 09 1972 in Leiden.
                                                           2.1.4.3.1. Gerrit Hendrik Plekkringa * 19 06 1924 Leiden + 01 12 2000 Ridderkerk x 17 03 1949 Leiden met Willemijntje Clasina van Rijn * 15 01 1924 Leiden + ....2008 ..... (ouders: Cornelis Willem van Rijn, timmerman *  1894 Leiden x 16 02 1916 Leiden met Maria Jacoba van Iterson * 1894 Leiden).
Archiefbeheerder Gemeente Ede en bestuurlijke functies in de Stichting 1940-1945. Gert Plekkringa was (mede)schrijver van het boek: Ede 1940-1945. Uitg. BDU bv in Barneveld.
G.H. Plekkringa, Raadhuisbouw Ede (Gld) Telegraaf 22 11 1975.
                                                                         2.1.4.3.1.1. Ingrid Harmina Plekkringa * 15 07 1951 Leiden
                                                                         2.1.4.3.1.2. Carla Willemina Plekkringa * 14 06 1954 Leiden
                                                           2.1.4.3.2. Ane Plekkringa * ...........+ ...............x .................. met A. Sijpestijn * ............ + ................
                                                                               
                                            2.1.4.4. Jacob Plekkringa, winkelier, pennm./secr. Oranje Ver. "Vorstenhuis en Volk" * 20 11 1899 Sneek + 14 12 1958 Menaldum Kerk x 23 06 1932 Menaldumadeel, Leeuwarden met Rinske Baarda * 14 02 1905 + 20 11 1978 Leeuwarden. (Ouders: Pieter Baarda  + 13 02 1969 x Dirkje Hager + 17 02 1961)
                                                             2.1.4.4.1. Dirkje (Dukke) Plekkringa * 03 05 1934 Menaldum + ..... na 1990 voor 07 1991 x  21 12 1962 Menaldum met Hendrik Jan  Grotenhuis * ...1939 + 06 10 1990 Lippenhuizen (ouders: S. Grotenhuis * 1904 + 07 06 1992 Wirdum x 1930 met Romkjen Nuwolt * 1905 + 30 -6 1991 Oldeboorn)
                                                                          2.1.4.4.1.1. D. Plekkringa * 31 10 1963 Aldeboarn
                                                                          2.1.4.4.1.2. Siebe Plekkringa * 24 06 1965 Oldeboorn     x Tietsje   ....
                                                                          2.1.4.4.1.3. Romkje * 18 03 1969 Oldeboorn
                                                              2.1.4.4.2. Hendrik Plekkringa * 29 05 1937 Menaldum + .... x 3 12 1964 Menaldum met Boukje Kingma * .... + .... (ouders: Bouke Kingma + 05 10 1977 Leeuwarden (66 jr) x Geertje Kleinsma + 1958)
                                                                          2.1.4.4.3. Jacob (Jaap) Plekkringa * 21 07 1966 Menaldum + .... x .....  met Jannie v.d. Berg * ..... + ......
                                                                                          2.1.4.4.3.1. Nynke Nelleke Plekkringa * 10 12 1994 Berlikum
                                                                          2.1.4.4.4. Geertje * 25 01 1969 Menaldum + .......
                                               2.1.4.5. Zoon * en + 20 01 1903 Sneek
                                               2.1.4.6. Hendrik Plekkringa * 08 12 1904 Sneek  + 09 07 1986 Sneek  x 20 06 1931 Sneek met Helene (Leentje)  Bos * 10 04 1912 Leeuwarden + 20 10 1992 Sneek. (Ouders: Jan Bos x Clasina Cornelia de Koning)
                                                             2.1.4.6.1. Jan Plekkringa, fabrieksarbeider, pennm. Speeltuinver. Lemmerweg-Oost, werkte meer dan 30 jaar bij Lankhorst Touwfabrieken * 13 09 1931 Sneek + 31 03 1984 Sneek x 10 01 1962 Franeker met Maria (Mieke) Plantenga * 16 08 1939 Franeker  + ....
                                                                               2.1.4.6.1.1. Levenloos geboren *  en + 11 06 1962 Sneek
                                                                               2.1.4.6.1.2. Henk Herre * 30 03 1964 Sneek + ....
                                                            2.1.4.6.2.  Antje Clasina (Annie) Plekkringa * (31-10/07-11) 1934 Sneek  x (24 - 30) 08 1958 Sneek met Sybren van der Meulen (23 jr) * 13 06 1935 Bolsward + 18 05 2019 Sneek (dochter Antje * sept 1966 Bolsward en zoon Alardus * juli 1968)
                                                            2.1.4.6.3. Clasina Cornelia (Corrie) Plekkringa * 25 01 1937 Sneek + 09 08 1995 Sneek x 25 02 1958 Sneek met  Aalzen Hoekstra *..... (dochter Anja * febr. 1974)
25-jarig huwelijksfeest gevierd 25 01 1983 in Sneek. (ouders: Johannes (Harm) Hoekstra * Baard + na 1993 x 01 09 1928 Baarderadeel met Martha Booi * 20 07 1908 Willine (Dld) + 19 12 1993 Sneek

                                                            2.1.4.6.4. Hendrik Plekkringa * 26 08 1939 Sneek  + 24 08 2012 Sneek  x  27 04 1967 Sneek met Ada F. van der Meulen * ....
                                                                            2.1.4.6.4.1. Jacqueline Leontine Plekkringa * (23 - 31) 01 1976 Sneek
                                                            2.1.4.6.5. Trijntje Plekkringa * ..... 1941 Sneek     x (28 07 - 04 08) 1962 Sneek met Hindrik van Bruggen * ..... 1936
                                                            2.1.4.6.6. Thea Plekkringa    x    Jaap Meyer
                                                            2.1.4.6.7. Bram Plekkringa
                                                            2.1.4.6.8. Jacob Willem Plekkringa * 30 01 1947 Sneek  + .... x .... met Akke Busman * .... + .... (ouders: Sikke Busman * 11 11 1906 Ureterp + 10-07-1986 x Dirkje Wagenaar * 25 05 1905 + 15 01 1993 Gorredijk)
                                                            (J.W. Plekkringa, Van Wijnen Noord b.v.)
                                                                           2.1.4.6.8.1. Tamara, orthopedagoog * (30-09/07-10) 1972 Sneek
                                                                           2.1.4.6.8.2. Linda * (29 09/ 06 10) 1973 Sneek
                                                            2.1.4.6.9. Leendert (Lenie) Plekkringa * 27 07 1948 + 15 06 2010 Sneek, Crematorium in Goutum  x 24 12 1970 Sneek met Marijke de Wit * 05 02 1928 Sneek + ..... na 2010
                                                                            2.1.4.6.9.1. Ronald Plekkringa * 24 02 1972 Sneek
                                                                            2.1.4.6.9.2. Wendy Plekkringa * 21 01 1974 Sneek + 27 03 2014 Sneek x ...... Jan Lenes * .......+ 27 03 2014 Sneek - Wendy: Geslaagd verz.beroepen 12 06 1990 Sneek
                                                            2.1.4.6.10. Pierke Plekkringa
                                              
                2.2. Fokje Hendriks Plekkringa * 02 11 1833 Sneek + 09 11 1833 Sneek
                2.3. Fokje Hendriks Plekkringa * 18 12 1834 Sneek + 30 08 1915 Sneek x 30 05 1875 Sneek met Gerrit Jans Krol * 11-09-1832 Noordwolde + (06-13) 01 1905 Sneek (Ouders: Jan Taekes Krol en IJttje Pieters Timmerman)
                2.4. Feike Hendriks Plekkringa (Plekkeringa) * 05 12 1839 Sneek + 15 02 1909 Oudewater x 07 09 1867 Opsterland met Sytske Tjibbe de Jong * 04 07 1842 Lippenhuizen + 13 01 1892 Oudewater (ouders: Tjibbe Tjietzes de Jong x Martzen Luitzens de Vries)
                                2.4.1. Martje (of Maartje) Plekkringa * 17 09 1868 Het Meer (Schoterland) + 20 09 1903 Woerden x 17 12 1891 Oudewater met Marinus Brouwer, bleeker * 23 07 1869 Oudewater + 18 02 1938 Oudewater (ouders: Teunis Johannes Brouwer x Pieternella van Duuren. Zie ook bij 2.4.4.)
                                               2.4.1.1. Sietske Petronella Brouwer * 15 08 1892 Oudewater + 07 12 1959 Den Haag  x 11 10 1916 Den Haag met Gerrit Maronier, rijwielhersteller * 12 11 1894 Den Haag + 21 04 1963 Den Haag (ouders: Gerrit Maronier, koetsier x Petronella Spaans)
                                               2.4.1.2. Petronella Maria Brouwer * 04 09 1896 Zeist + 11 09 1896 Zeist
                                               2.4.1.3. Teunis Johannes Franciscus Brouwer * 20 10 1897 Zeist + 12 01 1898 Zeist
                                               2.4.1.4. Petronella Maria Brouwer * 26 03 1899 Zeist + 24 07 1899 Zeist
                                2.4.2. Ietje Plekkringa (Plekkeringa) *12 07 1872 Opsterland + 06 03 1923 Den Haag
1e huw. x 21 05 1896 Oudewater met Johannes Theodorus Lems, brievenbesteller, spoorwegbeambte * 07 01 1870 Den Haag + ..... (Ouders: Johannes Lems x Catharina Alberdina Abels)
2e huw. van Johannes Th. Lems x 02 01 1924 Den Haag met Antje Bierenbroodspot * 23 01 1882 Hoorn + 25 03 1958 Den Haag (gescheiden 11 02 1918 Amsterdam, Gallatin, Montana USA van Gerard Anton Kinker) (ouders: Hendrik Bierenbroodspot x Johanna Margaretha Kroon)
                                                2,4,2,1, Ietje Johanna Lems * 16 01 1898 Den Haag + 30 12 1989 Tucson, Arizona, USA x 05 02 1919 Leiden met Peter Andreas Gerard Bisschop, Directeur Marine etablissement Soerabaja * 30 06 1897 Delft + 14 05 1959 Ridgefield, NJersey, USA
                                                Beide echtelieden waren Surnumerair bij de Post Nederlands IndiŽ.
                                2.4.3. Hendrik Plekkringa (Plekkeringa) * 26 04 1874 Gorredijk, Opsterland + 08 06 1874 Opsterland
                                2.4.4. Hendrikje Plekkringa (Plekkeringa) * 20 09 1875 Gorredijk + 22 04 1916 Oudewater x 28 10 1909 Oudewater met Franciscus Wilhelmus Brouwer * 05-09 1875 Oudewater + ..... na 1916 (ouders: Teunis Johannes Brouwer en Pietronella van Duuren. Zie ook bij 2.4.1.)
                                2.4.5. Tjibbe Plekkringa (Plekkeringa), een van tweeling * 06 02 1878 Opsterland + 22 04 1878 Opsterland (10 wk)
                                2.4.6. Abraham Plekkringa (Plekkeringa), een van tweeling * 06 02 1878 Opsterland + 16 05 1878 Opsterland (3 mnd)
                                2.4.7. Tjibbe Plekkringa (Plekkeringa), huisknecht * 15 01 1880  Opsterland + 29 12 1936 Rotterdam (verhuisde naar Delft)  

--------------------------------------

Uit Dagblad van het Noorden:
Hendrik Plekkringa verloofd met Christina Keizer op 26 09 1943 Grijpskerk
H. Plekkringa elektro, gas en waterleiding en luxe en huish.art. in Berlikum (Fr.) Leeuw.Courant 31 12 1972.

Greetje Plekkringa  x  23 09 1993 Menaldumadeel met Hr. Pier J. Sikma

Ronald Plekkringa, Bedrijf in Heerhugowaard, MISwaco, pijpen etc. , @Rplekkringa

Ingrid Plekkringa, Vitality praktijk in Ridderkerk

J. Plekkringa, vertegenwoordiger van de Hollandse Grondkredietbank, Menaldum. Leeuw.Courant 04 05 1928

J. Plekkringa secr. van Oranje Ver. "Vorstenhuis en Volk". Leeuw.Courant 06 11 1931

Ronald Plekkringa, drs. dierenarts, woordvoerder Quaker Oats, Leeuw.Courant 26 04 1986

J. Plekkringa, kapper Menaldum 1926 - 1931 (adv.)

A. Plekkringa (27 jr) * ...... x (11-18) 11 1972 Bolsward met J. de Boer (23 jr) * ......
            Karin * (09-17) 06 1973 Sneek

Jac. Plekkringa verhuurt huis in Menaldum, 19 06 1941 Leeuwarder Courant

Mevr. P. Plekkringa x J. Vermaning (Dochter geboren in febr. 1984 Sneek)

A. Plekkringa sprak over: Het fascisme en nationalisme en de taak van Patrimonium. Nwbl van het Noorden 07 11 1933
A. Plekkringa, secr. van Patrimonium afd. Grijpskerk. Nwbl van het Noorden 11 01 1935
A. Plekkringa sprak in Grijpskerk op de Jaarvergadering van de Ger.Ver. voor Drankbestrijding over: De zegeningen der Reformatie. Nwbl van het Noorden 07 03 1936

mevr. P. Plekkringa x J. Vlasman (zoon * 10 05 1975 Sneek)

Suzanne Plekkeringa * 28 03 ca. 2008

Wed. J. Plekkringa, Inschr. Kamer van Koophandel 06 07 1955

Sneek 15 juni 1914. Nieuwsblad Friesland
De tram van twaalven naar Heerenveen heeft heden den 10-jarigen Jacob Plekkringa 't linkerbeen beneden de knie afgereden. 't Ongeluk is weer te wijten aan 't springen op de treeplank.