DE SPAANSE OVERHEERSING

1585 - Antwerpen. Als laatste bastion der staatsgezinden in het zuiden, heeft Antwerpen zich na een beleg van 8 maanden aan de Spanjaarden, aan Parma overgegeven. Eerder dit jaar zijn Brussel en Mechelen voorgegaan.
Op 17 augsutus heeft Burgemeester Marnix van Sint-Allegonde de capitulatie-voorwaarden getekend. Hierin wordt geen plaats gegund aan Calvinisten. De Calvinisten krijgen 3 jaar om hun vertrek te regelen.
Dit is hoogst waarschijnlijk de reden van vertrek voor de familie "de Plecquere".

De goederen van Vincent de Pleckere zijn in 1570 door de bloedraad van Alfa geconfisceerd.  In het vijfdepenningkohier van Alfa (1581) komt de familie niet meer voor: zij zijn duidelijk gevlucht voor de katholieke repressie. (Bron: Stadsarchief Eeklo, Belgie - archivaris Freddy Pille)

De link met deze tak ligt bij de gemeenschappelijke voorouder in het Belgische Eeckloo (nu Eeklo genaamd.) En, zoals u ook kunt lezen in de Voorgeschiedenis

Lees ook de start in 1480. In Friesland vestigde zich ca. 1570  ĎVincent de Pleckereí.

I. Vincent de Pleckere * 1541 te Eeckloo, predikant, ca. 1570 vertrokken naar Oldersum Oost Friesland  + 27 12 1621 Wirdum x Trijnke Stefani (Stephandr.)

Vincent Plecker was (op oudere leeftijd) student  nr. AAF 1478 aan de Universiteit te Franeker (1586-1836). De 2e Universiteit van het land.
In 1578 beroepen als predikant te Vlaanderen. In 1584 predikant te Oldersum en van 1584-1614 predikant te Wirdum.

Over: Vincent de Pleckere in 1578, zie "Jansen, Kerkhervorming in Vlaanderen" deel I, 427 - 464.
Hij kwam in het jaar 1584 herwaarts en was de eerste, die in de gemeente Wirdum het leeraarambt der Hervormden heeft waargenomen, hij werd in het jaar 1614 emeritus.

1. David Vincent Plecker, * .....    in 1615 predikant te Reitzum   +  na 03 10 1636 - volg II.a.
2. Abraham Vincent Plecker * 1585 Wirdum, predikant te Warga  x Magdalena Hendriks   - volg II.b.
3. Stephanus Vincent Plecker * 1594 Wirdum, predikant  te Beers + 23 05 1644 x 27 06 1618 met Bauck Sijmens - volg II.c

II.a. David Vincent Plecker,* .....      in 1615 predikant te Reitzum   +  na 03 10 1636
1e huw. x ........
2e huw. x 14 11 1630 Leeuwarden met Antie Aerntsdr., Leeuwarden, wed. van Hette Gabriels

1. Wybrand (Wiebren) Davids Plecker, schepen en burgemeester van de stad Sneek - volg III.a
2. DaniŽl Davids Plecker * .... Riensum + ....  x 02 02 1626 Sneek met Aecht Wybrens * ... Sneek
                2.1 Hendrijckien DaniŽls ~ 24 09 1637 Sneek
                2.2 Geertie DaniŽls ~ 01 09 1639 Sneek
                2.3 Trijntje Daniels Plecker * 11 04 1642 Sneek + ....    x 27 03 1665 Sneek Herv.Gem. met Sijbrendus (Syebe) Warners Schouwen * 07 10 1638 Sneek, chirurgijn (ouders Warner Dierckx Schouwen x 17 08 1634 Sneek met Machteltje Sybbes). Tussen 1665 en 1674 worden 6 kinderen geboren, waarvan een tweeling.

II.b. Abraham Vincentszn. Plecker * 1585 Wirdum, Als cand. predikant bevestigd in 1611 gedurende 52 jaren, Emeritus verklaard 31 10 1664  + na 1674  en begraven in de Kerk te Wartena x ondertrouw 27 08 1608 getrouwd 14 09 1608 met Magdalena Hendriks *.......   Leeuwarden

Abrahamus Plecker was student  Theologie nr. AAF 1076 aan de Universiteit te Franeker (1586-1836)
Abrahamus Plecker was met Aegidius Herema stichter en mede-oprichter van PopmaState te Warga.

  Popma State te Warga. In september 2011 bezochten wij in Warga (Wergea) "Popma Groote Plaats", nu Museum 't Ald Slot genoemd, op zoek naar aanwijzingen over Abraham Plecker. We werden enthousiast begroet door de beheerder en Plecker was een bekende naam voor hem. Het Oude Slot is een prachtig museum en er is veel te bekijken, en we genoten van de Friese gastvrijheid met een kopje koffie en speciale Afke's taart (naar Afke's tiental van Nienke van Hichtum, ook gewoond hebbende in Warga).  Er werden historische boeken bij gehaald en al gauw zagen we de gevelsteen anno 1664 met de vermelding van Abrahamus Plecker als Stichter en mede-oprichter van het Popma Gasthuis, bedoeld voor "bequaem onderhout voor d'arme wedouwen".  Hoewel het Popma Gasthuuis in 1864 was vernieuwd, nu nog konden wij zelf het pand bekijken op het adres Kleine Buren 19, langs de Wargaastervaart in Warga. De gevelsteen is geheel gerestaureerd. In het boek: Friese Hofjes door Peter Karstkarel en Leo van der Laan wordt aan het Popmagasthuis aandacht besteed.  

Bron: Leeuwarder Courant 14 december 2018. - Eind 2018 zal het echtpaar Trijntje en Dolf Dijkstra het pand verkopen. Met pijn in het hart, maar de ouderdom telt.  Voor de inboedel zal op tweede Kerstdag 2018 de verkoping beginnen in Warga. 

Gevelsteen met Abrahamus Plecker anno 1664  Het Popma Gasthuis anno 2011
  Het Slot Popma anno 1774 Het Popma Gasthuis in vroeger jaren
  In augustus 2013 op bezoek in het kerkje van Beers (Fr.)

Uit het boek: Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland 1280 - 1811. Drs. Hessel de Walle

                      

1. Hendrik Abrahams Plecker * 1610 Warga + 1639 Warga x Reinsk - volg III.b
2. Vincentius Abrahams Plecker * 1612 Sneek, notaris te Leeuwarden x 06 02 1653 Leeuwarden met Aefke Cipriani - volg III.c
3. Daniel Abrahams Plecker * 1614 Warga  - volg  III.d
4. Stephanus Abrahams Plecker, schoolmeester, organist, dorpsrechter, ontvanger en winkelier * 1623 Warga + .... 1688 Warga   x 21 02 1647 Wirdum met Siucke Douwes * ..... Wirdum DTB 480
5. Sara Abrahams Plecker * 1627 Warga  x  1656 (2e huw. van Th. Couperus) Theodorus Johannes Couperus * ca. 1627 Burgwerd, Wonseradeel + 25 05  1684, oud 59 jr.aan de pokken overleden in Warga.  Predikant te Ibaard van mei 1647, predikant te Tzum van 1652, predikant te Warga van 1664. Hij publiceerde zijn preken als "Een leleye der dalen" dat druk werd gelezen. (ouders: John Couper * ca. 1590 + 1632 Maastricht, hopman in Statendienst en N.N. van Unia) (1e huw. van Th. Couperus met Alida Liewens)
  Ned. Patriciaat deel I 1910 blz.86 inzake Sara Plekker: Ds. Theodorus Johansz. Couperus, geb. Burgwerd in 1627, predikant te Idaard 1647, Warrega 1664, overlijdt aldaar 1684, trouwt als weduwnaar van Alida Lieuwens te Warrega in 1656 met Sara Plekker dochter van Ds. Abraham.

5.1 Petrus Couperus *  1657 Idaard, predikant te bevestigd 1685 teWarga, Veldpredikant 1708 en 1712 voor Jan Willem Friso van Oranje  + 27 04 1735 Warga x  juli 1685 met Gerarda Steindam * .... + 10 05 1735 Warga ( dochter van Mr. Hendricus Steindam.)
Uit deze stam Couperus wordt de schrijver Louis Couperus geboren. (Louis Mari Anne Couperus * 10 06 1863 Den Haag + 16 07 1923 De Steeg.)

II.c. Stephanus Vincentii Plecker * 1594 Leeuwarden, Wirdum, predikant te Beers en Jellum 1617, predikant te Winsum en Baard maart 1638  + 23 05 1644 x 27 06 1618 in Wymbritseradeel, Woudsend met Bauck Sijmensdr. * ca. 1600 Woudsend + ..... 1671
Stephanus Plecker was student  Theologie nr. AAF 1379 aan de Universiteit te Franeker (1586-1836)  
Op zijn grafsteen in de Hervormde kerk van Winsum: Anno 1644 den 23 may sterf den eersame en welgeleerde ds. Stephanus Plecker predicant tot Winsum hier begraven met 2 kynderen. Psal 31(Bron: Walmar.nl/inscripties - boek nr. 6821 Friezen uit vroeger eeuwen.)         

1. Vincent Stephanus Plecker * 1635 + 1705 Baard x Hiske Ages - volg III.e
2. Daniel (David) Stephanus Plecker x proclamatie 12 01 1651 Franeker met Ulck Eelckes * .... Franeker   DTB 261
3. Sybolt Stephanus, boer in Oosterlittens * ....... + ...... 1692 (1698?) Winsum  x 14 01 1666 Baard met Tziets (Tjits) Clases * ........ uit Winsum + ...... 1691 Winsum
Sybolt Stephani doet op 08 11 1668 belijdenis te Winsum en wordt in 1683 vermeld in het lidstatenboek 1657 - 1850 van Winsum/Baard.

3.1 Klaas Sybolt * 22 09 1667 Winsum +  vůůr 1749 Oosterlittens x ....... Tietje Pieters * ..... 1671 Welsrijp, Hennaarderadeel + .............
                    Kinderen gaan verder onder de naam Riemersma
3.2 Baukje Sybolt * 23 07 1671 x 1692 met Marten Rinties * 1665
3.3 Jetske Sybolt * 11 06 1673 Winsum x  24 06 1694 Winsum met Jacob Reijns * 01 11 1668 Jorerd
3.4 Stephanus Sybolt * 06 06 1675

III.a. Wybrand (Wiebren) Davids Plecker, * ........   schepen van de stad Sneek, doch in 1637 en 1639 door Graaf Willem Frederik Stadhouder tot burgemeester van Sneek verkoren. In 1647 en 1657 als schepen van Sneek benoemd.
x       met Hielke
x       met Hiltje Arjens (Arriens)
x  procl. 01 04 1637  getrouwd 17 04 1637 Sneek met Emcke  (Imcke) Ernstes * ........ Sneek

1. Sjoerdt Wybren ~ 26 03 1620 Sneek
2. Sent Wybren ~ 27 02 1622 Sneek
3. Andries Wybren ~ 28 09 1634 Sneek

III.b. Hendrik Abrahams Plecker * 1610 Warga + 1639 Warga x Reinsk 

        1 Vincent Hendrik Plecker * 1639 Warga x Antie Claeses - volg IV.a

III.c. Vincentius Abrahams Plecker * 1612 Sneek, notaris te Leeuwarden + voor 15 11 1659 Leeuwarden x 06 02 1653 Leeuwarden met Aefke Cipriani, Leeuwarden
Uit: Hypotheekboeken stadsarchief Leeuwarden tot 1811 . akte 29 05 1669
Arent Florissen, twebackschipper, binnen Leeuwarden. 1669 Maij 28. Schuldvordering (f. 25.-.-) tersaecke ter leen gegeven gelden, te vorderen van Geertie Claeses, echtgenote van Frans Pieters, binnen Leeuwarden, als erfgename van haar moeij wijlen Aeffke Cipriani, weduwe van wijlen Vincent Plecker, in leven notaris, binnen Leeuwarden.

1. DaniŽl Vincent Plecker

1.1. Gualtherus DaniŽls Plecker * ...... Leeuwarden,  kand. predikant maart 1665 in Idaard   + 15 05 1681 Roordahuizen   x  Hillegonda Schaep   

Gualtherus DaniŽlis Plecker, geb. Leeuwarden, als candidaat bevestigd te Idaard in 1665 en aldaar werkzaam als predikant tot zijn dood op 15 05 1681. Men vindt van hem een Nederlandsch vers in Franc Elgersma, Cygnea Cantio (Leeuwarden 1679). Zie T.A. Romein, Naamlijst der predicanten in Friesland (Leeuwarden 1886) 159.

1.1.1 Abraham Gualtherus Plecker ~ 05 04 1667 Idaard
1.1.2. Ida Gualtherus Plecker ~ 12 09 1669  Ida doet belijdenis op 01 03 1689 in Leeuwarden x  09 02 1690 Leeuwarden met Karst Lieuwenburgh, kunstschildenaar   
Uit: Autorisatieboeken Leeuwarden tot 1811. akte 19 08 1689:
Althusius, Dus. Johannis. Bediener des Goddelijken Woorts tot Deersum en Poppingawier. Curator van Yda Plecker, 20 jr. dochter van wijlen Hillegunda Schaep, ingevolge van testament dd. 05 06 1682.
Hervormde dominees in: Idaard, Aegum en Friens:
1647 Theodorus Couperus
1665 Gualtherus DaniŽlis Plecker
Hervormde dominees in: Warrega, Wartena en Warstiens:
1611 Abraham Vincentszn. Plecker
1664 Theodorus Couperus
1685 Petrus Theodorus Couperus (zoon van Theodorus en getrouwd met dochter van Abraham Plecker, Sara
Predikanten Friesland: register Romein
M.H.H. Engels, november 2005; herzien februari 2011
Uit T.A. Romein, Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
(Leeuwarden 1876)  Het cijfer achter de naam geeft de standplaats aan.
ē Plecker: Abraham, Vinc.z. 157
ē Plecker: Gualtherus DaniŽlis 159
ē Plecker: Stephanus Vincentii, Vincentz. 176 289
ē Plecker: Vincent 154 350
ē Plekker: David, Vincentz. 181 474

III.d. Daniel Abrahams Plecker * 1614 Warga Daniel op 01 04 1642 belijdenis in Leeuwarden.
x (1e) 08 09 1641 met  Aeltie Wouters, Leeuwarden, wed. van Gerke Gerrits, brouwer.      
x (2e) 10 07 1647 Leeuwarden met Trijntje Douwesmet

Uit: Sint Anthony Gasthuis (S.A.G.) I te Leeuwarden na 1534,  na inlijving van het St. Jacobs-Gasthuis - Verpleegden
Schuldbrieven ten laste of ten bate van proveniers 731 NotarieŽle verklaring van Daniel Plecker, mr. bakker, dat hij, voor de overneming van het portiersambt aan de Vrouwepoort te Leeuwarden, wekelijks aan Tjaard Clasen 3 gld. 10 strs. zal betalen, 1663.

uit 1e huwelijk:
1. Geertje Daniels Plecker * 1638 Warga + .....   x Jacobus Lucas Posselman * ..... Sneek x 19 08 1658 Sneek Gerecht en 04 09 1658 Sneek Herv.Gem.
2. Trijntje Daniels Plecker * 11 04 1640 Warga x 27 03 1665 Sneek met Sijbrandus Warneri Schouwen * 07 10 1638 Sneek (ouders: Warner Dierckx Schouwen x 17 08 1634 Sneek met Machteltje Sybbes)
uit 2e huwelijk:
3. Vincentius Daniel Plecker ~ 27 12 1644 Leeuwarden
4. Magdaleen (Madaleen) Daniel Plecker ~ 30 01 1646 Leeuwarden x 11 04 1667 Leeuwarden met Bote Wijbes, Sneek, kuiper * ..... + .....
Op 19 04 1668 nieuw in Lidstatenboek Herv.Gem. Leeuwarden.
5. Fentye Daniels Plecker ~ 14 07 1650 Leeuwarden

III.e. Vincent Stephanus Plecker * 1635, Alderman (schoolmeester) te Baard, woont in Baard in 1657, was ook glazenmaker + 1705 Baard x Hiske Ages + 1692

1. Jetske Vincenti * 1654 x 29 08  1675 Winsum met Douwe Clasen Sipta, chirurgijn
2. Martjen Vincenti Plecker (v) * 1656
(1e) x 23 04 1676 met Bauke Pauwels (Pouwels, Paulus) uit Rauwerd (zoon van Paulus Gerlofs en Sybricht Baukes) - 1 zoon Age * 12 08 1677 Rauwerd + ... voor nov 1683.
(2e) x 07 04 1689 Rauwerd met  Gosling (Goslick) Dircks uit Rauwerd
3. Janke Vincenti Plecker * 1658 x Jan Willems
4. Stephanus Vincents  ~ 12 03 1665 Baard x 08 10 1693 Baard met Fokeltje Pyters - volg IV.b.           
5. Sybbren Sints Plecker ~ 17 08 1679 Warga
        5.1 Trijntje Sybrens ~ 19 12 1707 Warga
6. Trijntje Sints ~ 17 02 1684 Warga
7. Entje Sints ~ 21 03 1686  Warga

IV.a. Vincent Hendrik (Hendrix) Plecker * 1639 Warga x 18 01 1663 Leeuwarden met Antie Claeses, Leeuwarden

1. Claas Sents * 28 10 1669 Leeuwarden
2. Hendrik Sints Plekker * 1665 Het Vliet onder Leeuwarden  + 1704 Midlum x 25 12 1693 Leeuwarden met Feikjen Abrahams Moselijn * 1674 het Vliet, Leeuwarden - volg V.a.
3. Reinsk Sents Plecker * 18 04 1672 Leeuwarden
4. Ruurd Sents Plecker *  11 04 1675 Leeuwarden

IV.b. Stephanus Vincents Plekker ~ 12 03 1665 Baard, schoolmeester te Baard, tot overlijden in ca. 1748  x 08 10 1693 Baard met  Fokeltje Pyters * 1670 Jorwerd + na 1749

1. Pieter Stephanus ~ 19 08 1694 Baard x (ondertrouw) 27 10 1726 Bayum met Tetje Heins uit Leeuwarden
2. Vincent Stephanus  ~  25 04 1697  ~ 25 04 1697 Baard x 14 05 1730 Jorwerd met Sybrich Aanes * ...... Jorwerd -volg V.b
3. Reijner (Reinder) Stephanus ~ 17 07 1698 Baard x 17 10 1751 Franeker Herv.Gem. met Aaltje Hesselius * ..... Franeker. (Zij komen op 31 juli 1757 naar de kerk te Beetgem met attestatie van Sexbierum. Weer vertrokken in 1759)
4. Hiske Stephanus ~ 26 11 1702 Baard x 05 05 1748 Baarderadeel met Sjoerd Tjepkes uit Baard
5. Jetse Stephanus ~ 08 03 1705 Baard  x 18 05 1727 Bornwerd met Maaike Harmens - volg V.c.

V.a. Hendrik Sints Plekker * ..... 1665 Het Vliet onder Leeuwarden  + 1704 Midlum x Huwelijkstoestemming 09 12 1693 en Huwelijk 25 12 1693 Leeuwarden met Feikjen (Feijckien) Abrahams Moselijn ~ 12 11 1665 Het Vliet, Leeuwarden

1. Maleentje Hendriks * geref.ged. 23 05 1697 Midlum
1e huw x 19 11 1719 Midlum met Meindert Claeses ~10 10 1686 Wijnaldum, Harlingen
2e huw. x 13 07 1732 met Jacob Jacobs Posthumus uit Midlum (wedn. van Acke Annes x 1730)
uit 1e huwelijk:
            1.1. Antie Meinderts ~ 06 11 1720 Midlum
            1.2. Feikjen Meinderts ~ 01 08 1723 Midlum
            1.3. Geertje Meinderts ~ 15 10 1724 Midlum
            1.4. Claaske Meinderts ~ 02 12 1725 ZMidlum
uit 2e huwelijk:
            1.5. Hendrik Jacobs Posthumus ~ 07 06 1733 Midlum
            1.6. Meindertje Jacobs ~ 09 11 1724 Franeker (wees, uit eerder huwelijk van Acke Annes x 21 05 1722 Franeker met Meindert Wabes) x .... 1767 met Claas Rommerts
2. Sint Hendriks * geref. ged. 14 04 1700 Midlum x Antje Hendriks - volg VI.a.
3. Abraham Hendrik * 22 04 1703
4. Agnietje Hendriks * 28 08 1704 x 01 04 1725 Midlum met Bauke Pybes
            Zij krijgen 11 kinderen, waaronder: Piebe Baukes Plekker, bleeker  x 08 03 1749 Franeker ondertrouw voor Gerecht. Getrouwd 30 03 1749 Harlingen met Anna Maria Hoytes (Hoites) uit Harlingen. (Bij het huwelijk gebruikt hij de naam Plekker)
                            4.1.1. Aefke Piebes Plekker ~ 09 02 1751 Harlingen
                            4.1.2. Hendrikje Piebes Plekker ~ 20 02 1753 Harlingen
5 Abraham Hendriks * 12 05 1709 Midlum + .....    x 07 01 1736 Midlum Herv.Gem. met Maaike Gosses * ...... 1713 Harlingen - volg VI.b.

V.b. Vincent Stephanus Plekker * 1697  ~ 25 04 1697 Baard, Koster van de kerk te Lions  x 14 05 1730 Jorwerd met  Sybrich Aanes * ........ Jorwerd

1. Stephanus Sents  Plekker * 23 09 1731 Lions ~ 02 10 1731 Hijlaard, Lions + ... 1806 Oosterlittens x (3e proclamatie) 13 03 1763 Jorwerd met Renske Douwes Hessels * 1732 Jorwerd + 12 11 1832 Franekeradeel - volg VI.c.
2. Klaaske Sents Plekker * 1735 Baard   x 21 09 1760 Baard met Dirk Sjoerds van der Meulen, rogmolenaar * 05 09 1727 Baard.
Bij het huwelijk van hun dochter Trijntje Dirks van der Meulen (* 28 11 1762 Baard + 13 12 1840 Baarderadeel)) op 01 01 1815 met Marten Johannes van der Wal, zijn beide ouders al overleden

V.c. Jetse Stephanus Plekker, * 08 03 1705 Baard,  op 22 12 1726 belijdenis in Baarderadeel. Kwam van Oosterlittens, schooldienaar, dorpsrechter, schreef kerkrekeningen uit. Vertrokken in 1745 naar Wierum alwaar hij schooldienaar en dorpsrechter was.  + ca. 1759 x 18 05 1727 Bornwerd met Maaike Harmens * ......... 

1. Douwe Jetse * 26 09 1728 Brantgum. In Juli 1754 schooldienaar te Nes, door vrijwillige afstand was positie vacant in mei 1804. Traktement was f. 180. Ook dorpsrechter en ontvanger te Nes + 24 05 1805 Nes x 08 11 1750 Baarderadeel met Lieuwkjen Jans Poulus uit Oosterlittens.  Geloofsbelijdenis van Douwe en Lieuwkjen op 24 02 1757 te Nes. Lieuwke is gedoopt op 25 02 1757 te Nes.
            1.1 Jetse Douwe * 14 07 1754 Nes + .............
            1.2 Jetse Douwe ~ 17 02 1760 Nes + ..............
2. Klaaske ~ 28 05 1730 Brantgum + 01 04 1809 Baard (weduwe)
3. Jan Jetse ~ 28 09 1732 Brantgum + ...............
4. Fokeltje ~ 10 02 1737 Brantgum + .............

VI.a. Sint Hendriks Plekker * geref. ged. 14 04 1700 Midlum, ruylebuyter (Fries 1749 voor: parlevinker) + ..............  x 20 02 1724 Midlum met Antie Hendriks * ...... uit Midlum + ...........

1. Hendrik Sents  ~ 11 08 1726 Midlum + ..............
2. Feijke Sents  ~ 21 12 1727 Midlum + ............  1e huw. x  19 01 1748 Midlum met Jan Jobs - 2e huw. x Sipke Dirks - volg VII.e.
3. Hendrik Sents  ~ 25 09 1729 Midlum + ..........
4. Hendrik Sents  ~ 29 10 1730 Midlum + ..........
5. IJttie Sents  ~  01 02 1733 Midlum + ...............
6. IJttie Sents  ~ 14 02 1734 Midlum + ............
7. Hendrik Sents * 09 07 1735 ~ 07 08 1735 Midlum + 24 12 1795 Midlum (1e huw.) x 16 07 1754 Franekeradeel met Antje Lemmerts (Leenderts) (2e huw.) x Grietje Foekes + 20 07 1766 Midlum (3e huw.) x  Sjoukje Tobias Stebejus - volg VII.a.
8. IJttie Sints  * 19 03 1739 ~ 30 03 1739 Midlum x Jan Hendriks - volg VII.b.
9. Hendrikje Sents  * 06 09 1741 ~ 10 09 1741 Midlum + ..................  x ...... 1768 Midlum met Claas Gerrits
10. Jantje Sents  ~ 13 12 1744 Midlum + ..............
11. Jantje Sents  * 03 12 1746 ~11 12 1746 Midlum + ...............   x Dirk Jans
 

VI.b. Abraham Hendriks Plekker * 12 05 1709 Midlum + ........ x 07 01 1736 Midlum Herv.Gem. met Maaike Gosses * ...... 1713 Harlingen Maaike wordt gedoopt op belijdenis ~ 31 07 1740 Midlum (oud 33 jr).

1. Feikjen Abrahams * .. 10 1736 Midlum ~ 31 07 1740 Midlum (3 3/4 jaar oud) + 16 01 1798 Midlum x 24 05 1761 Midlum met Rients Jacobs ~12 03 1730 Midlum + 02 01 1794 Midlum (ouders Jakob Pytters en Hylkjen Rientses)
2. Doutien Abrahams * ... 1737 ~ 31 07 1740 Midlum (2 3/4 jaar oud)
3. Dieuwke Abrahams * ..... Midlum  x (3e proclamatie) 11 10 1767 Franekeradeel met Frans Arjens uit Harlingen
4. Hendrik Abrahams ~ 23 07 1741 Midlum
5. Jeltie Abrahams ~ 19 08 1742 Midlum x 12 10 1766 Midlum met Marten Durks * ....... Franeker, tichelaarsknecht (zij krijgen 4 kinderen). Trouwen met attestatie van Franeker.
6. Hendrik Abrahams * 1747 St. Jacobaparochie ~ 18 02 1748 Midlum + ....   x 24 11 1771 Midlum met Luutske Dirks * 1749 Midlum - volg VII.c.

VI.c. Stephanus Sents  Plekker, buitenknecht van secr. Abel Wiarda *  23 09 1731 Lions ~ 02 10 1731 Hijlaard, Lions + 03 02 1776 Oosterlittens x (3e proclamatie) 13 03 1763 Jorwerd met Siebregjen Rinske Douwes Hessels * 13 01 1732 Jorwerd + 12 11 1832 Franekeradeel.
Het echtpaar is op 03 06 1764 ingekomen van Hijlaard en Lions in Baarderadeel, Herv.Gem. Oosterlittens.

1. Douwe Stephanus  * 20 02 1764 Oosterlittens ~ 04 03 1764 Oosterlittens + ..... 1767 ?
2. Sybrigje Stephanus * 17 04 1765 ~ 12 05 1765 Oosterlittens + ..... 1769 ?
3. Douwe Stephanus * 20 07 1767 ~ 09 08 1767 Oosterlittens + 02 01 1832 Achtum, Franekeradeel (wedn.)
1e. huw. x 24 05 1795 Oosterlittens met Wyke Rienks * .... Marssum.
2e. huw. Zijn huisvrouw Willemke Rienks Plekker-Sas * .....1774  Janum + 23 04 1826 (geh.) Achtum, Franekeradeel (52 jr) (ouders: Rienk Sas en Trijntje Kornelis in 1826 beiden nog in leven)
4. Sybrigje Stephanus * 13 01 1769 ~ 12 02 1769 Ned.Herv. Oosterlittens + 04 12 1813 Brongerga, Midlum x 01 04 1792 Koudum met Jacob Bootes Bloemhof, Hovenier te Brongerga * 09 02 1766 Schoterland ~ 09 02 1766 + 08 03 1822 Brongerga, huis nr. 12 Schoterland (ouders: Bote Hessels en Fopje Jacobs)    - Jacob Bloemhof 2e huw. x 15 12 1814 Schoterland met  Berber Tjepkes  Binnema (of Bennema) * 08 07 1790 Dronrijp  + 06 08 1840 Hallum (dochter van Tjepke Jans Bennema en Trijntje Jippes Wielinga). Berber hertrouwde 2x huw. x 02 06 1831 Ferwerderadeel met Gerrit Pieters Germeraad.

Jacob Botes, Hovenier op de Pauwenburg te Brongerga, is geboren op 9 februari 1766 en nam in 1811 de naam Bloemhof aan. Hij was toen tuinman van Hans Willem de Blocq van Scheltinga, welke familie veel grondbezit in en rond Oranjewoud had en ook 125 jaar het eigendom van het nog steeds bestaande Huize Oranjewoud. Tot hun bezit behoorde ook Pauwenburg waar Jacob Botes hun tuinman was. Jacob Botes woonde in het tuinmanshuisje in de zuidoosthoek van de aanleg van landgoed Pauwenburg, aan de huidige Weversbuurt 22. Dit huisje is afgebroken en op die plaats is destijds de boerderij Aemiliuszathe gekomen die er nu nog staat. Dit en allerlei andere wetenswaardigheden over de planten, aanleg enz. staat in het boek "De geschiedenis van Oranjewoud" (door drs. R. Mulder-Radetzky en B.H. de Vries).
Zijn tweede vrouw is een zuster van de eerste vrouw van zijn oudste zoon.
(informatie ontvangen van Els Thuis, nazaat van Attje Bloemhof.)

            4.1. Bote Jacobs Bloemhof * 30 07 1792 Koudum
            4.2. Attje Jacoba Bloemhof * 28 02 1794 Koudum
            4.3. Hessel Jacobs Bloemhof * 15 02 1796 Koudum
            4.4. Fopkjen Jacobs Bloemhof * 16 12 1798 ~  07 01 1799 Oosterlittens
            4.5. Stephanus Jacob (Fanes) Bloemhof * 10 01 1802 ~ 07 02 1802 Oosterlittens. + 01 01 1829 Djokjakarta, IndonesiŽ
            4.6. Fopje Jacobs Bloemhof * 17 03 1805 Katlijk
            4.7. Jetze Jacobs Bloemhof * 07 03 1807 Katlijk
            4.8. Reinskjen Jacobs Bloemhof * 16 12 1809 Brongerga
uit 2e huw. 4.9. Yjepke Jacobs Bloemhof * 15 12 1819 Brongerga + 13 09 1824 Stiens.
5. Jetze Stephanus * 18 01 1771 ~ 17 02 1771 Oosterlittens,  turfmeter, boerenarbeider + 12 11 1832 Tzum x 20 05 1793 Tzum met Rinske Sjoerds Houtsma * 14 10 1768 Tzum + 06 09 1847 Franekeradeel  - volg VII.d.

VII.a. Hendrik Sens Plekker * 09 07 1735 ~ 07 08 1735 Midlum + 24 12 1795 Midlum
(1e huw.) x 16 06 1754 Midlum met Antje Lemmerts (Leenderts) * ... Wijnaldum
(2e huw.) x 03 06 1759 Midlum met Grietje Foekes (Doedes) (Alberts) + 20 07 1766 Midlum
(3e huw.) x  08 09 1771 Midlum met Sjoukje Tobias Stebejus + 13 04 1817 Midlum

uit 1ste huwelijk:
1. Sent Hendriks * 14 11 1756 ~ 25 12 1756 Midlum
uit 2e huwelijk:
2. Antje Hendriks, werkvrouw * 20 12 1761 ~ 10 01 1762 Midlum + 24 07 1836 Harlingen (82 jr.) weduwe  x .....1836 Harlingen met Meinte Willem Jager
3. Foekje Hendriks * 03 08 1763 ~ 21 08 1763 Midlum, arbeidster, wonend in Franeker + 22 11 1822 Leeuwarden
4. Maartje Hendriks * 04 04 1765 ~ 28 04 1765 Midlum + 16 02 1838 Barradeel wed. van Klaas Ofkes Stamersma
5. Sent Hendriks * 01 01 1767 ~ 01 02 1767 Midlum x Maike Martens Steenstra, turfsteekster * 15 04 1773 ~ 02 05 1773 Midlum + 25 03 1825 Franekeradeel (wed.)  - volg VIII.a.
6. Poppe Hendriks * 15 11 1768 ~ 18 12 1768 Midlum
uit 3e huwelijk:
7. Hendrikje Hendriks * 04 10 1771 ~ 20 10 1771 Midlum
8. Tobias Hendriks * 30 11 1772 ~17 01 1773 Midlum
9. Job Hendriks * 08 09 1774 ~ 02 10 1774,  tichelaar  + 18 11 1812 Almenum x Jaike Jacobs - volg VIII.b.
10. Abraham Hendriks * 19 11 1776 ~ 29 12 1776 Midlum
11. Jacob Hendriks * 06 12 1779 Almenum, tichelaarsknecht, winkelier + 11 01 1830  Franekeradeel (51 jr.) x 02 09 1815 Barradeel met Gelbergien IJmes Alkama, winkelierster * 02 08 1775 Nieuwland  - volg VIII.c.
12. Hendrikje Hendriks * 01 12 1784 ~ 06 02 1785 Midlum + 26 02 1850 Franeker (gehuwd) x .... Johannes Smit uit Franeker
13. Jan Hendriks * 09 04 1787 ~28 05 1787 Midlum + 27 07 1823 Midlum

VII.b. Yttie Sints Plekker  * 19 03 1739 ~30 03 1739 Midlum x 30 03 1759 Wonseradeel met Jan Hendriks * 14 01 1740 Kimswerd + ...........

1. Lijsbeth Jans Plekker * mei 1761  ~ 14 06 1761 Midlum + 13 05 1839 Wonseradeel (78 jr) (1e huw.) x ......  met Abe Rinkes Bakker * .......  + 24 05 1839 Kimswerd, (72 jr) wonend in Kernwerd (zoon van Symen Pieters Bakker)
2. Sint Jans Plekker * 12 03 1763 ~ 20 03 1763 Midlum  + 11 01 1823 Franeker (wedn.) x Marijke Andries  - volg VIII.d.
3. Hindrik Jans Plekker * 24 10 1764 ~ 25 10 1764 Midlum + 23 10 1808 Midlum x 19 05 1793 Midlum met Neeltje Dirks Bloemsma, turfmeetster te Harlingen * 24 12 1770 Makkum + 22 03 1827 Midlum, Franekeradeel - volg VIII.e.
4. Jacob Jans Plekker * 03 05 1766 ~ 25 05 1766 Midlum
5. Antie Jans Plekker * ~ 06 03 1768 Midlum
6. Antje * 12 05 1769 ~ 09 07 1769 Midlum
7. Hyke Jans Plekker * 09 01 1772 ~ 26 04 1772 Midlum
8. Claas Jans Plekker * 11 05 1778 ~ 31 05 1778 Midlum
9. Jarig Jans Plekker * 28 04 1781 ~ 03 06 1781 Midlum

VII.c. Hendrik Abrahams Plekker *  .... 1747 St. Jacobaparochie ~18 02 1748 Midlum + ....   x 24 11 1771 Midlum met Luutske Dirks * .... 1749 Midlum +.....

1. Maayke Hendriks * 29 09 1772 Harlingen ~ 13 10 1772 Harlingen
2. Maayke Hendriks * 18 10 1773 Harlingen ~ 02 11 1773 Harlingen`, turfmeetster + 05 06 1849  Midlum x 09 09 1810 Midlum met Abraham Rientses Tigchelaar (haar neef), tichelaar * ~ 03 12 1769 Midlum + 24 07 1827 Midlum (ouders: Rients Jacobs Tigchelaar en Feikje Abrahams Plekker)  - (1e huw Abraham  x 06 06 1802 Midlum met Johanna Cornelis de Vries * 1774 Herbaijum + 14 11 1809 Midlum)
3. Abraham Hendriks * 11 04 1775 Harlingen ~ 25 04 1775 Harlingen Zie verder: Hij gaat verder onder de naam:  Plekkringa
4. Foekje Hendriks * 25 12 1777 Harlingen ~ 13 01 1778 Harlingen. Foekje staat vermeld op de kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van kleding in het jaar 1827.

VII.d. Jetze Stephanus Plekker * 18 01 1771 ~ 17 02 1771 Oosterlittens, turfmeter, boerenarbeider + 12 11 1832 Tzum x 20 05 1793 Tzum met Rinske Sjoerds Houtsma, dienstmaagd * 14 10 1768 Tzum + 06 09 1847 Franekeradeel. Rinske is gedoopt op belijdenis 22 05 1800 Tzum. (ouders: Sjoerd Heerkes en Pietje Pieters)

1. Stephanus Jetzes  * 31 12 1793 ~ 12 01 1794 Tzum, Wonseradeel,  arbeider + 17 06 1858 Wonseradeel  x 21 05 1818 Franekeradeel met Marike Jochems Bijlsma, dienstmeid, * 04 02 1797 Lollum + 24 10 1870 Wonseradeel (ouders: Jochum Hotzes Bijlsma, slager, en Tietje Pyters) - Stephanus en Marike doen op 14 01 1819 samen belijdenis in de Kerk.
2. Sjoerd Jetzes * 15 10 1798 ~ 18 11 1798 Tzum, boerenknecht + 11 03 1824 Wonseradeel x 10 08 1822 Wonseradeel met legitimatie van een kind met Tjitske Elles Goslinga, dienstmaagd, bolloopster * 02 05 1795 Arum (bij huw. 27 jr.)  - volg VIII.f.
3. Rinske (Reinskje) Jetzes * 20 12 1801 Franekeradeel ~ 10 01 1802 Tzum, dienstmeid + 05 01 1856 Franekeradeel x 01 06 1821 Franekeradeel met Jan Idzes Idzinga (Idzenga) kooltjer * 23 01 1795 Tzum + 12 01 1852 Franekeradeel (ouders: Ids Pieters Idzinga, boer, en Giltje Haitzes) - zij krijgen 12 kinderen  Idzinga
4. Pieter Jetzes * 25 08 1805 ~ 08 09 1805 Tzum, Franekeradeel + ......

VII.e. Feijke Sents Plekker  ~ 21 12 1727 Midlum + ............ 
          1e huw. x  19 01 1748 Midlum met Jan Jobs * ...... + ......
          2e huw. x Sipke Dirks * ...... + ......
           1. Tietje Jans Plekker * 10 12 1760 Midlum ~ 11 01 1761 Midlum + ............ x 12 05 1782 Midlum met Jan Jans van der Tol * ............... + ..............

VIII.a. Sent Hendriks Plekker * 01 01 1767  ~ 01 02 1767 Midlum + 07 06 1807 Midlum  x 05 10 1794 Harlingen met Maike Martens Steenstra, turfsteekster * 15 04 1773 ~ 02 05 1773 Midlum + 25 03 1825 Franekeradeel (wed.) (ouders: Marten Dirks Steenstra en Tetje Abrahams)

1. begraven een kind van Sent Hendriks + 25 04 1797 Midlum
2. Hendrik Sents * 02 12 1797 ~25 12 1797 Midlum 1798 + 06 07 1831 (ongehuwd) Franekeradeel. Overleden in het garnizoenshospitaal te Nijmegen. Schutter in de 5e Compagnie van het 2e Bataillon der 1e Afdeling Vriesch Schutterij.
3. Marten Sents * 05 07 1800 ~ geref. 27 07 1800 Midlum, tichelaar, kalksteker, kalklasscher + 02 05 1883 Midlum - volg IX.a.
4. Gryttje Sents * 23 02 1803 ~ 27 03 1803 Midlum + 24 05 1803 Midlum
5. Gryttje Sents * 06 04 1804 ~ 20 05 1804 Midlum
6. Gryttje Sents * 28 08 1805 ~ 22 09 1805 Midlum + 10 06 1807 Midlum

VIII.b. Job Hendriks Plekker * 08 09 1773 ~02 10 1774, tichelaar + 18 11 1812 Almenum x 19 05 1799 Midlum met  Jaike Jacobs Jarigs * 05 12 1772 Hitzum + 11 01 1808 Midlum (30 jr)  (ouders: Jacob Jarigs en Geertje Kornelis)

1. Jakob Jobs Plekker  * 24 08 1800 Midlum + 11 08 1859 (wedn.) Harlingen x 25 09 1845 Harlingen (met legitimatie van een kind: Jaike) met Klaaske Annes Lieuwes  Kingma , melktapper, koemelker * 05 05 1811 Exmorra  (ouders Anne Lieuwes en Tjitske Tiettes)
        1.1 Jaike Jacobs (vr) * 04 09 1845 Harlingen. (Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 25 september 1845) + 18 07 1846 Harlingen
        1.2 Job Jacobs * 22 09 1849 Harlingen + 08 07 1852 Harlingen
2. Hendrik Jobs * 12 12 1802 Midlum, slagter + 23 04 1828 (geh.) Franekeradeel x 30 07 1826 Franekeradeel met Hendrika Paulus Farao * 04 10 1804 ~ 21 10 1804 Makkum, wonend in Midlum + .... na 1828 (ouders: Paulus Marinus Farao, kleermaker, en Trijntje Hendriks Boersma, wonend in Midlum)  (2e huw. van Hendrika Paulus Farao met Rients Jacobs Steensma)
        1.1 Job Hendriks * 13 12 1827 + 09 06 1828 Franekeradeel
3. Geertje Jobs  * 09 03 1806 Midlum, melktapster + 02 04 1865 (wed.) Harlingen
(1e) x 29 05 1828 Barradeel met Douwe Feddes Rynkema * 19 04 1798 Harlingen + 30 09 1835 Almenum (ouders: Fedde Douwes en Trijntje Dirks) en
(2e) x 27 08 1842 Grietenij Barradeel met Rommert Ages Radema, arbeider, * 23 09 1819 Wijnaldum (ouders Age Rommerts Radema en Seerpje Seerps Post, beiden wonende in Harlingen)
Geertje Jobs Plekker was in 1862 eigenaar van de volgende onroerende goederen.
Kad.nummer Gebruik Gen.straat Oud adres Ter hoogte van
44         woonhuis Liemendijk B-161      Liemendijk 24
44         woonhuis Liemendijk B-161      Anjelierstraat 41

VIII.c. Jacob Hendriks Plekker * 06 12 1779 Almenum, tichelaarsknecht, winkelier + 11 01 1830 Franekeradeel
x 02 09 1815 Barradeel/Almenum met
Gelbergien IJmes Alkama, winkelierster * 02 08 1775 ~ 20 08 1775 Nieuwland + 29 01 1820 
(wed. van Jacob Boukes Oostmans (Jenkmans) + 18 02 1813 Midlum)
(ouders: IJme Hendriks Alkama / Alkema / Alcama en Antje Boukes)   (is Jacob wedn. van Gelbrig Theunis?)

1 Hendrik Jacobs *  25 08 1816 Midlum + 09 03 1837 Franekeradeel ongehuwd.

VIII.d. Sint Jans Plekker * 12 03 1763  ~ 20 03 1763  Midlum, landsman + 11 01 1823 Franeker x Marijke Andries  * 16 07 1665 Midlum + 28 10 1798 Almenum

1. Jan Sints  *  07 03 1791 ~ 24 04 1791 Wijnaldum, boerenknecht + 23 03 1867 Franekeradeel  x 01 09 1822 (huw.bijl.24) Franeker met Antje Pieters Pijl, koopvrouw * .. 06 1789 Beetgum + 20 03 1861 Franekeradeel  (ouders Pieter Anes Pijl en Trijntje Sjoerds)
2. Andries Sints * 20 05 1794 Almenum, landman + 09 01 1853 Franeker x 14 05 1820 Franeker met Aaltje Pieters Gerlofsma of Geldersma * 12 06 1795 Tzum  - volg IX.b.
3. Tetje Sints * .. 03 1797 Almenum + 20 02 1839 Franeker x 20 05 1821 Franeker met Jan Sytses Sytsma  * 16 01 1792  Franeker + 10 03 1858 Franeker. Zij krijgen 9 kinderen

VIII.e. Hindrik Jans Plekker * 24 10 1764 ~ 25 10 1764 Midlum + 23 10 1808 Midlum x 19 05 1793 Midlum met Neeltje Dirks Bloemsma, turfmeetster te Harlingen * 24 12 1770 Makkum + 22 03 1827 Midlum, Franekeradeel (ouders: Dirk Martens en Gertje Aukes) - (2e Huwelijk van Neeltje Bloemsma 10 02 1816 Almenum (Barradeel) met Klaas Douwes Fortuin + 15 02 1827 Midlum)

1. IJtje Hendriks * 02 04 1794 Midlum, dienstmeid + 22 06 1860 Wonseradeel x 29 01 1820 Grietenij Wonseradeel met Tjeerd Sjerks Vlietstra * 11 05 1793 Witmarsum, arbeider  + 10 01 1862 Wonseradeel (zij krijgen 5 kinderen) (ouders: Sjerk Tjeerds + 21 12 1808 en Aukje Pieters, arbeidster)
2. Geertje Hendriks * .... 1798 Midlum + 26 07 1854 Barradeel (56jr.) -
    1e huw. met Jannes Reijnders  * ....  +  voor 06 03 1851 -
    2e huw. x 06 03 1851 Harlingen met Dirk Wijbrens Jansen, wedn., cementmolenaarsknecht  * 17 02 1805 ~ 28 02 1805 Bolsward + 20 01 1875 Harlingen. (ouders: Wiebren Jans Jansen en Pietje Sjoerds)
3. Hylkjen (Hijkke) Hendriks * 08 03 1800 Midlum, dienstmeid + 19 07 1835 Bolsward x 20 01 1822 Bolsward met Eijbert Tjepkes Bruinsma, arbeider * 12 11 1800 Bolsward + 03 01 1859 Bolsward (ouders: Tjepke Eijberts Bruinsma en Trijntje Tjeerds + 01 10 1807 Bolsward) - 2e Huwelijk van Eijbert Bruinsma 08 05 1836 Bolsward met Grietje Siebrens Visser.
4. Jan Hendriks * ..... 1802 Midlum, Boerenknecht + 24 12 1823 Midlum, Franekeradeel
5. Dirk Hendriks * 09 10 1807 Koningsbuurt onder Midlum - arbeider, stoelenmatter + 02 08 1872 Amsterdam. In 1871 was Dirk Hendrik opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, afd.zieken. en in 1872 was Dirk Hendrik opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam, afd.zieken.

(Bij akte van plaatsvervanging Dienst der Nationale Militie in de lichting van het jaar 1831, voor het bedrag van fl. 600 heeft Dirk Hendrik Plekker (uit Witmarsum) de loteling Hepke Hyltjes van der Zee vervangen.)  

1830 - 1831 Belgische opstand.
Al vijftien jaar was Willem I koning van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden (1815). Beide gebieden waren samengevoegd tijdens het Congres van Wenen dat Europa na de val van Napoleon opnieuw moest indelen. Samen met de Noordelijke Nederlanden maakten ze onderdeel uit van het koninkrijk van Willem I der Nederlanden. De Belgen kwamen in 1830 echter in opstand.
Lijst der Militairen van Onderscheidene Rang, van het hiernevens vermelde Korps, die geacht worden aanspraak te hebben op het Onderscheidingsteken het Metalen Kruis, ingesteld bij Zijne Majesteit Koning Willem I, besluit van den 12e September 1831, no. 70
In 1831 scheidden de Belgen zich uiteindelijk af en vormden zij een eigen staat. Op 21 Juli 1831 legde Leopold I als eerste koning van BelgiŽ de eed af..
Opmerking bij Derk Hendriks Plekker: sedert 12 Augustus 1831 te Nijmegen gelegerd.
Advies van den Opperbevelhebber der troepen in het Kommando der Vesting.
Beslissing van het Departement van Oorlog.

x 1e huw. 27 02 1856 Amsterdam met Anna Elisabeth Blanke, werkster ~ 04 10 1788 RK Amsterdam in de Mozes en Ašronkerk + 05 06 1857 Amsterdam (ouders: Joannes Victor Blanke en Maria Jesepha Tul)
x 2e huw. 16 09 1857 Amsterdam met Engelina Kok, werkster * 02 08 1824 Amsterdam + 21 08 1865 Midlum (ouders: Gerrit Kok en Anna Elisabeth Ottens)
kinderen uit dit 2e huwelijk:
        5.1. Neeltje Dirks * 08 05 1858 Amsterdam + 17 07 1858 Midlum
        5.2. Anna Elisabeth Dirks * 07 10 1859 Midlum + 02 04 1870 Amsterdam
        5.3. Neeltje Dirks * 17 03 1862 Midlum + 06 08 1936 Castricum, wonende te Amsterdam, Egelantierstraat 69, dienstbode. In 1893 is Neeltje verpleegd in het Binnengasthuis te Amsterdam op de afd. Gyneacologie. Per 12 08 1911 in Prov.Ziekenhuis Castricum.  (geen huwelijk bekend)

VIII.f. Sjoerd Jetzes * 15 10 1798 ~18 11 1798 Tzum, boerenknecht + 11 03 1824 Wonseradeel x 10 08 1822 Wonseradeel met legitimatie van een kind met Tjitske Elles Goslinga (Goskje), dienstmaagd, bolloopster * 31 05 1795 Arum + .... 1879 Wonseradeel (ouders: Elle Sybrens Goslinga, boerenarbeider en Tjalkje Ages)

1. Rinske Sjoerds * 30 01 1820 Arum (aangever erkent de vader te zijn) + 06 10 1880 Wonseradeel (wed.)
x (1e) 09 04 1842 Grietenij Wonseradeel met Jacobus Tjetskes de Vries, arbeider wonend te Arum, * 26 06 1818 Franeker + 04 10 1857 Wonseradeel (ouders: Tjetske Jacobs de Vries, arbeider, en Bregtje Taekes van der Ley)
x (2e) 04 02 1864 Wonseradeel met Keimpe Hotzes Boersma, slager * 21 02 1813 Scharnegoutum  (Nijland) + 14 10 1879 Wonseradeel, wonend in Arum (ouders: Hotze Keimpes Boersma en Tjitske Jacobs)

IX.a. Marten Sents Plekker * 05 07 1800 ~geref. Midlum 27 07 1800 + 02 05 1883 Midlum, tichelaar, kalksteker, kalklasscher (bij 2e huw. 34 jr)
1e huw. x 23 03 1826 Franekeradeel met Maaike Dirks Ruim * 22 12 1803 Midlum, arbeidster + 31 12 1830 Midlum (ouders Dirk Fransen Ruim + 25 08 1808 (34 jr) en Trijntje Alberts)
2e huw. x 29 11 1834 Franekeradeel met Pietertje Sjoerds Okkes  * 05 08 1792 Stavoren  + 18 05 1859 Midlum (wed. van Dirk Tjerks de Groot)     (ouders: Sjoerd Douwes Okkes en Trijntje Machiels beiden wonende in Stavoren)
3e huw. x 28 10 1867 Franekeradeel met Tietje Hanses Dijkstra * 05 06 1824 Schalsum + 28 02 1908 Midlum (ouders: Hans Rinzes Dijkstra en Grietje Jakobs Brunia)

1. Sent Martens * 25 03 1826 Midlum + 16 04 1826 Barradeel
2. Sint Martens * 01 01 1828 Midlum  + 24 06 1905 Midlum  - volg X.a.
3. Trijntje Martens * 29 11 1829 Midlum + 18 08 1858 (geh.) Almenum x 29 11 1851 Franekeradeel met Klaas Willems Mulder * 28 12 1825 Franeker + ......    (ouders Willem Klases Mulder en Sytske Ypes Schuitmaker) (2e huw Klaas Willems Mulder x 14 11 1859 Franekradeel met Antje Wopkes Leyenaar * 1827 Harlingen.)
kind uit 2e huw Marten Sents Plekker.:
4. Maaike Martens * 09 05 1835 Midlum + 10 12 1857 Midlum ongeh.
kind uit 3e huw. Marten Sents:
5. * 14 01 1868 Midlum een dochter levenloos geboren 

IX.b. Andries Sints Plekker * 19 05 1795 Harlingen, kooltjes te Tzum + 09 01 1853 Franeker  x 14 05 1820 Franeker met Aaltje Pieters Gerlofsma of Geldersma * 12 06 1795 Tzum + 04 04 1844 Franeker  (ouders Pieter Gerbens Gerlofsma, *  1763 (57 jr) kooltjer en Rinske Minnes v.d. Veer)

1. Marijke Andries * 15 09 1820 Franekeradeel + 21 09 1885 (wed.) Franeker
(1e) x 14 05 1843 Franeker met Jakob Geerts Tilstra  * 24 10 1820 Achlum, schippersknecht + 25 09 1855 Franeker  (ouders: Geert Berend Tilstra, turfschipper zonder vaste woonplaats, liggende te Achlum en Liske Hotzes)
(2e) x 14 03 1869 Franeker met Cornelis IJsbrandy * 30 12 1815, turfdrager + 12 02 1877 Franeker. Onvermogend om de kosten van het huwelijk te betalen. (ouders: Cornelis IJsbrandy en Sjoerdje Christoffels + 24 06 1868 Franeker. Echter bij geboorte wordt aangegeven: Moeder Grietje IJsbrandy.)
Marijke krijgt 5 kinderen:

1.1. Liske Tilstra * 23 11 1844 Franeker
1.2 Andries Tilstra * 05 06 1846 Franeker
1.3 Liske Tilstra * 11 03 1850 Franeker + 26 04 1924 Leeuwarden, gescheiden van Rients Hoekstra
1.4 Feikje Plekker (vader onbekend opgegeven) * 18 02 1857 Franeker + 28 09 1857 Franeker
1.5 Andries Plekker (vader onbekend opgegeven) * 18 01 1861 Franeker + 11 02 1864 Franeker

2. Rinske Andries * 07 03 1822 Franekeradeel + 04 05 1856 (geh.) Franekeradeel x 08 09 1850 Franeker met Feike Ruurds Pietersma * ...... + .......
3. Sint Andries * 02 07 1823 Franeker + 29 06 1825 Franeker
4. Pietje Andries * 20 08 1824 Franeker + 09 11 1871 (geh.36 jr.) Franeker
(1e) x 13 03 1853 Franeker met Jelle Draaisma, pakhuisknecht * 12 10 1823 Franeker + 25 10 1859. Onvermogend om de kosten van het huwelijk te betalen.   (ouders: Johannes Jans Draaisma x Akke Geerts Tichelaar)
(2e) x 04 11 1860 Franeker met Klaas Terpstra * 20 12 1832 Ferwerd, arbeider + .......nŠ 1853
5. Sint Andries * 04 11 1825 + 24 01 1826 Franeker
6. Jetske (v) Andries * 13 03 1827 Franeker + 17 06 1834 Franeker
7. Sint (z) Andries Plekker * 14 08 1829 Franeker + 19 10 1834 Franeker
8. Jantje (v) Andries Plekker * 04 07 1830 Franeker + 09 08 1831 Franeker
9. Jantje (v) Andries Plekker * 16 09 1831 Franeker + 19 11 1831 Franeker
10. Jetske Andries * 06 12 1838 Franeker + 22 01 1927  Franeker x 19 05 1861 Franeker met Ruurd Vos * 12 12 1837 Bolsward + 07 10 1925. Het echtpaar viert 25-jarige echtvereniging op 19 mei met de vermelding: Binnenvader en Moeder in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen. Het 30-jarige echtvereniging in Franeker, 19 mei 1891. Hun dankbare dochter S. Vos en pleegdochter S. Haitsma-Schuitmaker. En het 60-jarige echtvereniging op 19 05 1921. (Ouders: Rinke Jennekes Vos en Stijntje Lares Diekema)

X.a. Sint Martens Plekker * 01 01 1828 Midlum, kalkwerker + 24 06 1905 Midlum 
1e huw. x 15 05 1852 Franekeradeel met Trijntje Taedes Elsinga * 01 10 1827 Gaastmeer, gem. Wymbritseradeel + 21 04 1879 Franekeradeel (ouders: Taede Ates Elsinga en Jeltje Piers van der Zee)
2e huwelijk: x 08 05 1880 Franekeradeel met Anna Sybrens Kleinsma * 13 08 1839 Midlum + 18 11 1909 Midlum (ouders: Sybren Taekeles Kleisma en Jeltje Annes Buitenrunst)

1. Jeltje Sints * 27 08 1853 Midlum, dienstmeid. Ondertrouw IJlst 10 augustus 1876  x 27 08 1876 IJlst met Thijs Doedes Jaarsma * 03 09 1850 Oosthem, gem. Wymbritseradeel, IJlst + 25 05 1929 Sneek (ouders: Doede Thijsses Jaarsma, boerenarbeider en Gerbrig Ales Schilstra, wonend in IJlst)
2. Maaike Sints * 08 05 1855 Midlum + 1855 Midlum
3. Maaike Sints * .... 1856 Midlum + 05 01 1857 Franekeradeel
4. Marten Sints * 03 02 1857 Midlum + 21 04 1931 Harlingen x 06 08 1891 Harlingen met Aafke de Haan - volg XI.a.
5. Taede Sints * 30 07 1861 Midlum + 16 06 1911 Leeuwarden (ongehuwd)
6. Maaike Sints * 13 02 1867 Midlum, gem. Franekerdeel + 12 09 1937 Amsterdam x 15 11 1899 Amsterdam met Mordechai van Praag  * 26 09 1857 + 19 01 1918 Amsterdam - volg XI.b.

XI.a.  Marten Sints Plekker * 03 02 1857 Midlum, korenmeter + 21 04 1931 Harlingen, Droogstraat 45  x 06 08 1891 Harlingen met Aafke de Haan * 29 05 1856 Harlingen + 14 01 1937 Harlingen (ouders: Douwe de Haan en Jacobjen Bayma)

Soldaat Plekker, Marten, Regiment Infanterie 5 Bataljon 3 Compagnie - Garnizoen Hoorn - premie 60 guldens
Uit het strafregister:
4 dagen politiekamer wegens: naar aanleiding van een opmerking zijner meerdere het bezigen van een ongepast gezegde, zodanig dat zulks door diens meerdere kon verstaan worden
2 dagen kwartierarrest wegens: op 't avond appŤl gemankeerd en tien minuten daarna binnengekomen
14 dagen politiekamer wegens: misbruik gemaakt van avondpermissie door 2 uren te laat te komen, dan volgende morgen onmiddellijk na de reveille de kazerne verlaten en des avonds om 10 1/4 uur daarin teruggekeerd
8 dagen provoost te W en B om den andere dag wegens: in zwaar beschonken toestand des avonds om 7 3/4 uur in de kazerne gekomen / Eerste dronkenschap
12 dagen provoost wegens: zich zodanig bedronken dat hij niet op wacht kon trekken / Herhaalde dronkenschap
8 dagen kwartierarrest wegens: bij herhaling zijn geweer beroest bevonden, ditmaal bij de wapeninspectie
Vanaf 3 Januari 1881 in het 4 Bataljon 3 Compagnie:
8 dagen politiekamer wegens: een verboden huis bezocht
Voor de Krijgsraad den 14 Oktober 1881: Marten Plekker, 24 jaar geboren te Midlum, soldaat bij de 3de Kompagnie, 5de Bataillon, 1ste Regiment Infanterie, in garnizoen te Hoorn, beklaagde en gearresteerde
Dat hij zich, met anderen, bevond in een herberg te Hoorn en zonder aanleiding toegevoegd heeft: "jij bent een gemene poen, jij bent niet alleen een duitscher, maar ook een schurk van een mof, jij gaat het land bestelen".
Overwegende dat beklaagde heeft opgegeven ten gevolge van den staat van dronkenschap waarin hij destijds heeft verkeerd, niet te kunnen bekennen of ontkennen zich te hebben schuldig gemaakt aan het ten laste gelegde.
Veroordeling van Militaire detentie van twee maanden. Condemneert den beklaagde eindelijk in de kosten en mises van de Justitie, alsmede van den processe, des noods ter tauxatie en moderatie van den Krijgsraad, standplaats Haarlem  den 3den October 1881 en geresumeerd den 6den October daaraanvolgend.  

1 Trijntje Jacoba Martens Plekker, huishoudster * 25 12 1892 Midlum + 29 10 1991 Harlingen
            1.1. Tine Plekker * 05 12 1930 Groningen, vertrokken 28 01 1932 Groningen
2 Jacoba Martens Plekker * 23 02 1894 Midlum  + 17 11 1971 x 10 04 1912 Rotterdam met Jozef Karel Snoodijk, schipper * 31 07 1890 Klundert N.Br. (als Josef Karel Pols) (ouders: Pieter Snoodijk en Maria Klazina Pols) + 06 06 1945 Eindhoven. Zie foto van de grafsteen Begraafplaats Zandburen, Noordburenweg 15, Hippolytushoef - foto online-begraafplaatsen.nl van Jacoba Snoodijk-Plekker en haar zoon Jozef Karel.
            2.1 Pieter Marten Snoodijk * 10 02 1913 Vreeswijk
            2.2 Marten Pieter Snoodijk, rijwielhersteller * 17 03 1914 Utrecht + 27 04 1945 Anna Paulowna, Gevallen voor het vaderland. Geadministreerd op 28 juli 1945 in Anna Paulowna.
            2.3 Jozef Karel Snoodijk * 02 04 1922 + 13 04 1999 Hyppolytushoef

3. Sint Martens Plekker * 12 01 1895 Harlingen + 29 01 1895 Harlingen
4. Douwe Martens Plekker * 03 05 1897 Harlingen, politieagent  x 10 11 1926 Rotterdam met Marrigje Schalkwijk * 12 03 1896 Rotterdam - volg XII a

XI.b. Maaike Sints Plekker * 13 02 1867 Midlum, gem. Franekerdeel + 12 09 1937 Amsterdam. In 1893, 1894 en 1895 is Maaike Sints opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam, Kraamafdeling. x 15 11 1899 Amsterdam met Mordechai van Praag, diamantslijper * 26 09 1857 + 19 01 1918 Amsterdam (ouders Marcus Simon van Praag en Neeltje Salomon Leck)
Mordechai van Praag was eerder gehuwd geweest met Hanna Sarphtie * 08 11 1853 x 25 10 1877 - scheiding 21 02 1898.

Mordechai van Praag en Hannie Sarphtie vestigen zich in Amsterdam komend uit London 04 11 1891 en vertrekken weer 05 11 1894 naar New York. Hanna komt op 21 06 1897 terug in Amsterdam uit New York, USA.

Mordechai komt eerder terug en wel op 11 04 1895 in Amsterdam (uit New York) en gaat met Maaike Plekker en zoon Thijs Plekker op 13 04 1910 naar Antwerpen. In 03 10 1914 vestigen zij zich weer in Amsterdam, doch wonen in bij David Nathan Polak en zijn vrouw Roosje van Praag. Zoon Thijs vertrekt op 27 11 1914 naar London als diamantbewerker en komt terug in Amsterdam 11 01 1917.Hij verhuist daarna in 1918 ook naar Den Haag met de vermelding "kantoorbediende". Maaike Plekker verhuist op 27 07 1920 naar Sloten (als huishoudster) en komt terug in Amsterdam op 01 01 1921.

1. Buiten echt: Martijn Plekker * 20 03 1893 Amsterdam + 25 05 1894 Amsterdam. In 1894 is Martijn verpleegd in het Binnengasthuis te Amsterdam, afd. oogziekten, kinderafdeling.
2. Buiten echt: Thijs Plekker, diamantslijper, kantoorbediende * 05 10 1894 Amsterdam, Binnengasthuis + 28 01 1965 Amsterdam  x 03 04 1919 in Amsterdam met Henriette Hammel, onderwijzeres * 01 11 1891 Amsterdam, + 02 09 1974 Amsterdam. In 1947 bij de volkstelling woonden zij: Afrikanerplein 9 ''', Amsterdam. (ouders: Mozes Hammel, diamantslijper * 21 06 1858 Amsterdam, + 27 12 1898 Amsterdam x 07 09 1881 Amsterdam met Aaltje de Jong * 31 01 1859 Amsterdam, + 25 11 1938 Amsterdam)
 
"Crime passionel in Amsterdam. Jonge vrouw doodgestoken op het Thorbeckeplein. Door Fred Foppen.

.... voor de doorvoering van het Landelijk Werklozen Congres op 17 januari 1931. Sprekers o.a. voor de Diamantwerkersbond (Thijs) Plekker en Wijnkoop. Bron: De Tribune, Dagblad der Comm.Partij Holland, Amsterdam

Brief van de Centrale Inlichtingendienst dd. 4 juni 1930 aan Z.E. den Minister van Justitie. Bijgaand een lijst vooraanstaande revolutionaire Nederlanders. O.a. Thijs Plekker * 05 10 1894 Amsterdam, wonende te Amsterdam (Diamantbewerkers)

Politierapport 15 maart 1941Politierapport 10 april 19412.1 Mirjam, kapster * 13 11 1920 Amsterdam  + 05 05 1986 Amsterdam x 27 04 1956 Amsterdam met Klaas Vries * 05 07 1920 Amsterdam + 20 04 1971 Amsterdam
        2.1.1. Richard Ferdinand Vries * 04 01 1950 Amsterdam x 01 04 1974 Amsterdam met Y. Holdorp
        2.1.2. JuliŽtte Vries * 09 12 1958 Amsterdam
2.2 Lijda * 23 02 1922 Amsterdam + 24 04 1996 Amsterdam
2.3 Max, diamantbewerker * 03 10 1924 Amsterdam (Max is tijdens WOII tewerkgesteld in Duitsland; vertrekdatum 15 06 1943) + 11 10 2007 Amsterdam - Lees over Max Plekker:  www.grenzeloos.org/nieuwslog  en: Max Plekker overleden
2.4 Erica * 09 05 1930 Amsterdam + 07 04 2014 Amstelveen 
1e huw. x 30 01 1947 Amsterdam (voor 1954 gescheiden) met Willem Drenth * 06 09 1924 Opsterland
2e huw. x 08 04 1955 Amsterdam met Frans Jozef Hendriks * 17 02 1923 Kerkrade + 31 12 1997 Kerkrade
(ouders: Franz Gottfried Hendriks x Maria Magdalena Scheilen)
        2.4.1. Erica Josť Hendriks * 25 03 1955

XII.a. Douwe Martens Plekker, opperwachtmeester der Staatspolitie, politieagent  * 03 05 1897 Harlingen  + 09 07 1984 Rotterdam  x 10 11 1926 Rotterdam met Marrigje Schalkwijk * 12 03 1896 Rotterdam + 03 10 1963 Rotterdam (ouders: Nicolaas Cornelis Schalkwijk, timmerman * 02 02 1872 Utrecht  x 08 02 1892 Utrecht met Margaretha Cornelia van Velzen * 03 12 1873 Zaltbommel)
Douwe Plekker werd verpleegd in Dennenoord, Bergen op Zoom van 13 03 1916 tot 01 05 1916.

1. Gustaaf Adolf Plekker * 15 10 1927 Rotterdam + 02 03 2009 Rotterdam x 06 09 1956 Rotterdam met Jozina Johanna Rennert * 27 02 1929 Rotterdam + 25 10 2007 Rotterdam
2. Johannes Marten Plekker * 19 02 1933 Rotterdam + 08 12 1990 Velp x ........ in ..... met Catharina Elizabeth (Carin) Groenevelt * 17 06 1936 (ouders: Pieter Hendrik Groenevelt en Adriana Helena  Tiemens)
3. Aafke Marrigje Plekker * 10 10 1940 Rotterdam  x 06 02 1964 Rotterdam met Gerrit van der Kooij * ..... in ......  + 15 02 2003 in .....
            3.1. Marrigje Jacoba van der Kooij * 01 07 1965 in ....
            3.2. Esther Christiana van der Kooij * 10 02 1969 in ....
            3.3. Douwe Johannes Marten Willy van der Kooij * 01 09 1974  in ....

 

HOME

Hoewel de link met voorouders in het bovenste deel moet liggen, ben ik hier nog niet uit. Vandaar hier nog een paar 'losse Friese links". Wie kan mij helpen???

grootouders: Sybren Pieters Plekker en Antje Pieters
ouders: Pytter Sybrens Plekker, tichelaar x Janke Baukes (in 1839 beiden reeds overleden)

1. Sybren Pytters Plekker * 26 11 1766, tigchelaar  + 09 03 1839 Franekeradeel
1e huw. x 10 04 1791 Midlum met Baukjen Harmens, boerenarbeider * .... 1767 + 24 02 1819 Midlum (45 jr.)
2e huw. x  18 05 1820 Franekeradeel met Aaltje Martens van der Veen * 19 03 1792 Drachten, werkvrouw  + 24 05 1829 Franekeradeel (ouders: Marten Jans van der Veen, schuitenschipper en Trijntje Egberts)

uit 1ste huwelijk:
1. Pytter Sybrens * 15 08 1791 ~28 08 1791 Midlum
2. Antje Sybrens *  17 10 1792 ~04 11 1792 Midlum + 25 04 1826 (ongeh.) Harlingen, wonend in het schip van en partner van Jan Martens van der Veen in Harlingen
                1.1 een kind buiten echt
3. Pytter Sybrens * 13 03 1795 ~28 04 1795 Midlum
4. Harmen Sybrens * 14 12 1796 ~19 03 1797 Midlum + 03 10 1819 Wonseradeel, ongehuwd
5. Feike Sybrens * 31 03 1800 ~20 04 1800 Midlum + 09 05 1893 Franekeradeel x 05 09 1824 Franekeradeel met Trijntje Sjieuwkes Terpstra * 1796 Sexbierum  - volg I.a. 
6. Jacob Sybrens * 29 04 1803 ~15 05 1803 Midlum
7. Hendrik Sybrens * 18 11 1809 ~17 12 1809 Midlum
uit 2e huwelijk:
8. Pieter Sybrens * 18 08 1820 Midlum + 08 10 1820 Midlum
9. Pieter Sybrens * 08 09 1821 Midlum + 15 08 1848 Midlum, ongehuwd
10. Trijntje Sybrens * 31 07 1823 Midlum  + 16 03 1847 Harlingen (ongeh.). Trijntje stond bekend als bedelaar.
                Zij had 1 kind * 22 08 1840.
11. Marten Sybrens * 31 08 1828 Midlum + 05 10 1828 Harlingen (6 weken) Aan boord van het schip van Jan Martens van der Veen

I.a. Feike Sybrens Plekker *  31 03 1800 ~ 20 04 1800 Midlum, arbeider  + 09 05 1893 Franekeradeel  x 05 09 1824 Franekeradeel met Trijntje Sjieuwkes Terpstra  *  04 10 1795 Sexbierum ~26 10 1795 Sexbierum + 14 12 1848 Midlum (ouders Sjieuwke Sjoerds Terpstra en Baukjen Klaazes)

1. Baukje Feikes * 07 03 1825 Midlum + 12 03 1881 Wonseradeel x 31 05 1856 Wonseradeel met Hanne Baukes Smit * 17 09 1831 Pingjum + 02 02 1912 Wonseradeel (ouders: Bauke Harmens Smit en Baukjen Hannes Bleeker)
2. Sybren Feikes  * 07 06 1827 Midlum, arbeider, tichelaar, ovenknecht + 22 03 1912 Harlingen  x 03 10 1853 Franekeradeel met Aaltje Wijtzes Zijlstra  - volg II.a.
3. Antje Feikes     * 04 11 1828 Midlum  + 20 01 1829 Franekeradeel, een van tweeling
4. Sjoukje Feikes  * 04 11 1828 Midlum  + 31 01 1829 Franekeradeel, een van tweeling
5. Sjoukje Feikes  * 18 01 1830 Midlum + 21 02 1872 Barradeel x 14 05 1853 Franekeradeel met Johannes Alberts Haarsma  * 09 06 1822 Midlum, tigchelknecht + 26 04 1898 Barradeel (ouders Albert Ernsts Haarsma en Elske Johannes Tigchelaar)
6. Antje Feikes  * 06 09 1833 Midlum + 15 10 1833 Franekeradeel
7. Hendrik Feikes  * 04 04 1836 Midlum + 28 02 1838 Franekeradeel

II.a. Sybren Feikes Plekker * 07 06 1827 Franekeradeel, arbeider, tichelaar, ovenknecht + 22 03 1912 Harlingen x 03 10 1853 Franekeradeel met Aaltje Wytzes Zijlstra * 08 11 1828 Franekeradeel  + 16 10 1912 Harlingen (ouders: Wijtse Annes Zijlstra en Aafke Floris Visser)

1. Feike Sybrens * 29 01 1855 Midlum + 10 01 1857 Franeker
2. Wijtze Sybrens * 19 05 1856 Midlum + 24 03 1917 Harlingen - melktapper, arbeider, werkman x 18 03 1889 Franekeradeel met Jantje Vogel  - volg III.a.
3. Feike Sybrens * 30 01 1858 Franeker + 23 05 1858 Franeker
4. Catharina (Trijntje) Sybrens * 01 11 1859 Franeker + 27 09 1905 (geh.) Harlingen x 10 04 1880 Franekeradeel met David Joels Haaxma, koopman * 15 02 1856 Hindeloopen, wonend in Harlingen (ouders: JoŽl Levy Haaxma en Tjietske Rienks de Jong wonende te Harlingen)
            4.1 buiten echt: Debora Plekker * 18 04 1879 Harlingen - (erkend bij huwelijk 10 04 1880) + 08 11 1913 Rotterdam (wed.) x 10 08 1910 Rotterdam met Thomas de Jong, stoker grote vaart  * 11 11 1881 Dinteloord/ Harlingen   + ...... (ouders: Leonardus de Jong en Adriana Wagemans)
            ( in dit gezin zijn nog 10 kinderen Haaxma geboren)    

            2e huw van Thomas de Jong  x 29 03 1933 Rotterdam met Neeltje van Halem * 05 10 1894 Charlois (ouders: Lambert van Halem en Wiilemina Bax)  - 1e huw van Neeltje van Halem (17 jr) 14 02 1912 Rotterdam met A;lexander Sanders (19 jr) Arnhem (ouders: Jozeph Sanders en Sibilla van Dam) Echtscheiding 27 05 1932 Rotterdam.

 5. Aafke Sybrens * 28 05 1861 Franeker + 02 12 1861 Franeker
6. Feike Sybrens * 09 09 1862 Franeker + 28 07 1886 ongehuwd
7. Aafke Sybrens * 07 11 1863 Franeker, dienstmeid + 22 07 1901 Harlingen x 15 11 1886 Franekeradeel met Wopke Gerrits Tigchelaar * 09 05 1863 Midlum, arbeider + 27 06 1939 Harlingen (ouders: Gerrit Tigchelaar en Jetske Folkerts van der Fliet (of: Vliet)). 2e huw. van Wopke 27 04 1903 Harlingen met Aaltje Rienstra * 20 06 1866 Almenum + 27 08 1952 Harlingen. Later is Wopke verhuisd naar Wattenscheid, Westfalen.
8. Antje Sybrens * 15 04 1865 Franeker + 23 07 1865 Franeker

III.a. Wijtze Sybrens Plekker * 19 05 1856 Midlum + 24 03 1917 (geh.) Harlingen - melktapper, arbeider, werkman. In 1885 werd hij verpleegd in het Binnengasthuis te Amsterdam, afd. zieken. x 18 03 1889 Franekeradeel (met legitimatie van twee  kinderen) met Jantje Vogel * 13 04 1859 Franekeradeel + ....... (ouders Klaas Tjitzes Vogel en Klaaske Douwes Beima)

Graf van Simon Plekker, bron: Graftombe.nl1. Jan Wijtzes * 09 11 1878 Midlum (als Jan Vogel, erkend bij huwelijk) machinist  - volg IV.a.
2. Simon Wijtzes * 08 01 1885 Midlum (als Simon Vogel, erkend bij huwelijk) slager + 08 10 1971 begraafplaats Wijnaldum  x 31 05 1913 Barradeel met Hiltje Huizenga (Huizinga)* 24 11 1890 Wijnaldum + 20 02 1948 begraafplaats Wijnaldum (ouders: Tjalling Huizenga, arbeider en Jantje Bosma) (zie foto van de grafsteen, bron Graftombe.nl)

             

2.1. Jantje Plekker (vr) * 12 09 1916 + 26 12 1946 Rotterdam Jantje Plekker * 12 09 1916 + 20 12 1946(zie foto steen, Wijnaldum (Fr), bron Graftombe.nl) x 04 07 1935 Harlingen met Willem Frederik Melker * 02 01 1912 Rotterdam (echtscheiding 30 04 1946 Harlingen)
        2.1.1 Kind levenloos geboren 20 09 1935
2 kinderen Melker zijn geboren in Leeuwarden, op 26 12 1946 vertrokken naar Rotterdam.
Dochter en zuster ( familie Tj. Huizenga (Huizinga) en familie Simon Plekker, Tj.H. de Vriesstraat 23, Harlingen)
 

3. Klaaske Wijtzes * 20 08 1890 Franekeradeel + 21 07 1981 Amersfoort  x 05 05 1911 's Gravenzande met Egbert Godthelp, exportslager  * 19 11 1887 Harlingen + 15 06 1932 Rotterdam (2 kinderen) (ouders: Egbert Godthelp, vleeschhouwer en Aaltje Althuis) - Klaaske verhuisd in april 1933 naar Amsterdam en in juni 1970 naar Amersfoort, Laan 1914 nr. 23.
                    3.1 Egbert Godthelp, rijksambtenaar * 10 08 1911 's Gravezande (afgevoerd van kaart 10 01 1942(?) (Stadsarchief Amsterdam)
                    3.2 Jantje (d) Godthelp, kantoorbediende * 27 09 1915 Hoek van Holland/Rotterdam x 03 07 1945 met J.A. Huguenin Stadsarchief Amsterdam
4. Sybren Wijtzes * 08 12 1892 Midlum, veehandelaar - exportslager  + 29 09 1976 Leeuwarden - volg IV.b.
5. Feike Wijtzes * 05 10 1894 Midlum + 28 02 1972 begraafplaats Harlingen (zie foto grafsteen, bron Graftombe.nl)Grafsteen van Feike Plekker * 05 10 1894 + 28 02 1972
6. Klaas Wijtzes, groentenventer * 18 04 1896 Almenum, Barradeel + 01 04 1951 Harlingen
7. Douwe Wijtzes * 03 06 1898 Almenum + 21 06 1898 een van tweeling, geboren aan boord van een schip
8. Aaltje  Wijtzes  * 03 06 1898 Almenum + 21 06 1898 een van tweeling, geboren aan boord van een schip  

IV.a. Jan Wijtzes Plekker * 09 11 1878 Midlum (als Jan Vogel) - machinist, wonend te Arnhem - later in Zevenaar
1e huw. x 13 04 1904 Arnhem met Johanna Maria Smeets * 21 05 1884 Arnhem + 11 11 1915 Zevenaar (ouders: Frans Smeets, spoorwegbeambte en Johanna Maria Stevens, wonend te Arnhem)
2e huw. x 22 11 1916 Arnhem met Tettje Boonstra * 05 09 1883 Nieuweschans, wonend te Arnhem + 09 07 1921 Nijmegen (ouders: Pieter Boonstra en Geertje Post, wonend in Arnhem)
3e huw. x 28 02 1924 Den Bosch met Aaltje Langendoen * 03 07 1876 Haarlemmermeer + 04 04 1947 Den Bosch (70 jr.) Aaltje Langendoen was gescheiden van Jan van Dommelen. Zij is begraven op de Prot. Begraafplaats te Orthen.

1. Franciscus Johannes * 11 08 1905 Arnhem, bootsman Kon. Marine  + 22 08 1987 Amsterdam  - volg V.a.
2  Jan Doris * ca. 17 09 1906 + 23 10 1906 Zevenaar (5 weken oud)
3. Willem Johannes, machinist wonend in Den Bosch * ca. 1909 + 19 06 1931 (22 jaar oud) Wessem
4. Jan * 14 07 1909 Zevenaar, kwartiermeester

IV.b. Sybren Wijtzes * 08 12 1892 Franekeradeel, Midlum, veehandelaar - exportslager  + 29 09 1976
1e huw. x 27 10 1921 Barradeel (echtscheiding 19 10 1922 Barradeel) met Sijbrigje Sybesma * 20 01 1891 Barradeel, Franeker. Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 22 juni 1922.
Sybren Wijtzes Plekker verhuist naar Rotterdam, Boezemstraat 33  
2e huw. x 31 07 1929 Rotterdam met Antonia Margaretha Hamakers, winkeljuffrouw  * 30 03 1899 Rotterdam + 15 03 1933 Noordwijkerhout RK begraafplaats. (ouders Hendrikus Franciscus Hamakers en Johanna Maria Wessel)
In 1934 verhuisd Sybren van Rotterdam -> Harlingen -> Terschelling
3e huw. x 07 02 1935 Harlingen met Antje Span * 16 09 1910 Leeuwarden. + 23 08 1985 West-Terschelling. Zij wonen op Terschelling, Hoorn 76. 

1. Meinte * 14 12 1921 Barradeel, Almenum, constructiewerker + 04 09 1987 Harlingen - volg V.b.
2. Jantje (vr) * 30 04 1935 Terschelling, vertrekt 11 01 1952 naar Arnhem x C.J. Gerritsen
3. Adriana * 05 03 1937 Terschelling x 04 04 1961 met Hans Sander (25 jr), wonend in Westervoort
4. Frederika * 29 02 1940 Terschelling x 08 09 1964 met J.A. Soer te Elburg
5. Thea Wilhelmina * 15 04 1942 Terschelling, vertrekt 15 09 1958 naar Leeuwarden x Hette Geertsma, wonen in Hengelo (O.)
6. Willem Sybren * 29 04 1944 Terschelling  + 27 06 2000 Terschelling - volg V.c.
7. Annie * 31 12 1945 Terschelling x 20 10 1966 met J. de Hek

V.a. Franciscus Johannes Plekker * 11 08 1905 Arnhem, bootsman Kon. Marine, woonde in Soerabaja Ned.IndiŽ. In Japanse Krijgsgevangenschap 1942/1946.  In oktober 1946 in Amsterdam + 22 08 1987 Amsterdam.
Vermelding op de passagierslijst van de m.s. "Christiaan Huygens" van Batavia naar Rotterdam, vertrokken op 9 maart 1928 van Marseille naar Rotterdam. - Vermelding op de passagierslijst van de m.s. "Christiaan Huygens" naar Amsterdam vertrokken 11 04 1934 van Batavia (Nieuws van de Dag voor Nederlands-IndiŽ 09 04 1934).
Franciscus J. Plekker woonde ook in Den Helder.
1e huw x 17 02 1932 in Hilversum met Anna (Aartje) Willemsen * 14 12 1910 Nijkerk - Echtscheiding in 15 11 1934 te Hilversum.

1. Sonja Margaretha * 30 08 1933 Utrecht + 22 02 2009 Utrecht. De urn met de as van de overledene is begraven op 22 06 2009 op de RK Begraafplaats St. Barbara te Utrecht.
1e huw. x 16 03 1957 met Hendrikus Wilhelm van Ginkel * 10 09 1930 Hilversum. Echtscheiding 19 04 1963 Hilversum. 1 dochter Anja van Ginkel * 29 06 1959 Hilversum
2e huw. x 06 03 1964 Hilversum met Cornelis Johan Lehmann * 21 06 1936 Arnhem. Echtscheiding 14 02 1974 Hilversum - 1 zoon Johan Renger Lehmann * 31 10 1967 Utrecht

2e huw x 24 03 1938 te Amsterdam met Petronella (Pietje) Verwoerd * 19 11 1916 te Amsterdam + 02 05 2012 Baarn (ouders: Peter Verwoerd * 09 08 1896 Baarn en Janke Postma * 09 01 1894 Haskerland (Fr,))
In 1938 vertrokken naar Nederlands IndiŽ
        2. Freerk (Frits) * 24 04 1947 Amsterdam
                2.1 Berbel Babien       x      Dennis Petrus Anthonius Johannes Suikerbuik (ouders: Johannes Cornelis Maria Suikersbuik x Elisabeth Johanna de Weert)
                        2.1.1. Lis Suikerbuik
                        2.1.2. Emme-Lou Suikerbuik

V.b. Meinte * 14 12 1921 Barradeel, Almenum, constructiewerker + 04 09 1987 Harlingen, Algm. Begraafplaats Harlingen (zie foto steen, bron: Graftombe.nl) Grafsteen Meinte Plekker * 14 12 1921 + 04 09 1987 Begraafplaats Harlingen Echtgenoot, vader en opa.
Onderscheiding Harlingen: Eremedaille Orde van Oranje Nassau in brons voor Meinte Plekker (ijzerwerker) Scheepswerf Welgelegen.
1e huw. x 17 05 1951 Harlingen met Feikje Alkema * 17 06 1934 Harlingen (echtscheiding 06 02 1955 Harlingen)
2e huw. x 14 08 1958 Harlingen met Feikje Alkema * 17 06 1934 Harlingen

1. Trijntje * 03 02 1952 Harlingen, vertrokken 02 02 1975
2. Jacobus Siebrandus * 13 02 1953 Harlingen vertrokken 23 11 1973 + 07 03 2016 Harlingen x 05 02 1982 Harlingen met Regina Wilhelmina Schikker - volg VI a
3. Carolina Charlotte Ingrid (Carla) * 25 08 1958 Harlingen, vertrokken 01 08 1978 x 07 09 2011 met Fred Henneke, Zaandam
4. Maja * 23 02 1961 Harlingen, vertrokken 01 10 1980 x Huub
5. Marcel * 17 02 1962 Harlingen
6. Alfred * 07 04 1963 Harlingen x Martha .....
        6.1 Noa-Laura * 01 06 2012 Leeuwarden

V.c. Willem Sybren * 29 04 1944 Terschelling + 27 06 2000 Terschelling. Hij werkte als vrijwilliger op de kaasboerderij.
1e huw. x 29 09 1970 Franeker met Sijtske Akke Smid * 29 09 1945 Franeker (scheiding 26 11 1974 Franeker)
2e huw. x 24 04 1981 Terschelling met Goziena Jantje Sieuwerdiena Veldman * 21 02 1951 Vlagtwedde (scheiding 27 07 1992 Terschelling)

uit 1e huwelijk:
1. Tineke Nanda * 16 02 1970 Franeker x (1-30) 06 1997 Franekeradeel met Jelke de Bruin. Dochters: Iris Rosita * ......     en Romťe Froukje * 14 09 2000
2. Siep Andrť * 30 06 1971 Franeker x Linda
uit 2e huwelijk:
3. Jos * 29 10 1981 Terschelling
4. Willemina Sieuwerdiena Anna * 25 03 1984 Terschelling
5. Samantha * 17 11 1994 Terschelling
6. Marscha * 04 11 1997 Sneek - Midsland Terschelling

VI.a. Jacobus Siebrandus * 13 02 1953 Harlingen + 07 03 2016 x 05 02 1982 Harlingen met Regina Wilhelmina Schikker * 29 01 1965 Harlingen
            Scheiding 31 10 1986 Harlingen
            1. Roger Wouter * 16 10 1982 Harlingen
            2. Roy Meinte *20 10 1984 Harlingen

----------------------------

I  ouders: Geert Claases Plekker, Leeuwarden x 14 11 1751 Leeuwarden in de GallileŽrkerk met Aaltje Gerrits Wybrens, Leeuwarden (beiden overleden  in 1836)

1. Gerrit Geerts ~ 14 04 1754 Leeuwarden in de Jacobinerkerk
2. Klaas Geerts * 18 01 1761 ~ geref. Leeuwarden, meester timmerman + 19 07 1836 Leeuwarden  x 05 06 1785 GalileeŽrkerk te Leeuwarden met Hendrikje Oeges Roukes * 09 01 1763 ~ geref. Leeuwarden + 12 05 1816 Leeuwarden - volg II.a.
3. Sent Geerts * 20 03 1763 ~ geref. Leeuwarden + 21 05 1836 Leeuwarden  x 23 11 1800 in GalileeŽrkerk te Leeuwarden met Trijntje Klaases van den Werff * 27 04 1766 Leeuwarden + 05 11 1826 Leeuwarden  - volg II.b.
4. Oene Geerts ~ 11 09 1765 Leeuwarden, in de Jacobinerkerk, koopman te Leeuwarden + 26 05 1846 Leeuwarden x 03 12 1797 GalileŽrkerk Leeuwarden met Clara Johannes van der Form of van der Vorm  * 02 203 1773 ~ 10 03 1773 Leeuwarden + 11 07 1857 Leeuwarden (ouders: Johannes Scheltes van der Form en Japikje Hessels Buis)  Lees over Oene Geerts>>

4.1. Aaltie Oenes * 12 01 1798 ~ 16 02 1798 Leeuwarden
4.2. Geert Oenes, visser  * 20 11 1799 ~ 05 01 1800 Leeuwarden + 29 11 1827 Leeuwarden  ongehuwd
4.3. Johannes Oenes * 03 07 1802 ~ 21 07 1802 Leeuwarden  + 21 08 1806 Leeuwarden
4.4. Gerrit Oenes, polier, vormer op een tiggelwerk * 14 01 1805 ~ 06 02 1805 Leeuwarden in de Jacobinerkerk  + 17 02 1860 Leeuwarden, ongehuwd. Gerrit Oenes Plekker woonde bij Jacoba Oenes (4.5) in huis.
 
Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.
In Ausgustus 1830 opstand in BelgiŽ. Koning Willem I wil de Belgen gewapenderhand tot de orde roepen. Begin van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het begin van het Koninkrijk BelgiŽ.
Namen van Friese schutters die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 waaronder de Tiendaagse Veldtocht. - Zij ontvingen het "Metalen Kruis". Friese schutters beginnend met letter P, o.a.
Plekker, Gerrit Oenes, geb.Leeuwarden, 14.01.1805 z.v.Oene en Klara van der Vorm;  1e afd. 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127
Bron: Website J.A. Paasman.


4.5. Jacoba Oenes * 03 08 1807 ~ 19 08 1807 Leeuwarden in de Jacobinerkerk, koopvrouw + 12 10 1881 Leeuwarden  x 29 06 1836 Leeuwarden met Albert Sijmons van den Werff, varensgezel * 11 04 1807 Stavoren + 12 01 1852 Leeuwarden (ouders: Sijmon Hendriks van den Werff, beurtschipper en Jiskjen Alberts Duif, wonend in Stavoren) Zij krijgen 5 kinderen.
Broer Gerrit Oenes Plekker (4.4) woonde bij Jacoba in huis.
4.6. Aaltje Oenes Plekker * 03 11 1811 ~ 20 11 1811 Leeuwarden + 18 02 1900 Leeuwarden x 15 05 1839 Leeuwarden met Jan Jans, schipper, brugwachter, korenmeter    * 06 02 1817 Leeuwarden + 04 02 1901 Leeuwarden  (ouders: Jan Jans * 17 06 1786 Oost Zaandam, schipper + 24 09 1826 Leeuwarden x 05 02 1815 Menaldum met Japikje Thomas Romein, schipperse * 29 03 1789 Leeuwarden + 07 08 1857 Harlingen)  Zij krijgen 8 kinderen  en vieren hun 50-jarig huwelijksfeest in Raalte, 15 06 1889. Bron: Leeuwarder Courant 14 06 1889. (Foto Jan Jans en gedicht t.g.v. 50-jarig huwelijksfeest van Hans van Herk ontvangen 2011)

II.a. Klaas Geerts, meester timmerman * 18 01 1761 ~ geref. Leeuwarden + 19 07 1836 Leeuwarden (aangifte van overlijden door zijn zoon Geert Klaases) x 05 06 1785 GalileŽbrerk te Leeuwarden met Hendrikje Oeges Roukes * 09 01 1763 ~ geref. Leeuwarden + 12 05 1816 Leeuwarden  (ouders: Oege Roukes en Johanna Ravenstein)

Uit: Stadsarchief Leeuwarden tot 1811 - Hypotheekboeken - akte 07 08 1810
Gerrijt Pijtters, schipper en Trijntje Jacobs Zwart, echtelieden, zuidkant van 't Vliet te Leeuwarden. 1801 Februari 6. Geldgever (f.1900.-.-). Hendrikje Roukes en Klaas Plekker, echtelieden op 't Vliet te Leeuwarden. Op een door bovenstaande personen gekocht huis, staande en gelegen op de zuidkant van 't Vliet te Leeuwarden, bewoond door Gerrijt Pijtters, schipper en Trijntje Jacobs Zwart, als eigenaar.
Uit: Stadsarchief Leeuwarden tot 1811 - Hypotheekboeken - akte 07 08 1810
Gerrijt Pijtters, schipper en Trijntje Jacobs Zwart, echtelieden, zuidkant van 't Vliet te Leeuwarden. 1 November 1801: Bij acte van Cessie het restant van bovengenoemde vordering, thans bedragende f. 900.-.- op Klaas Plekker en Hendrikje Roukes, echtelieden, op 't Vliet te Leeuwarden, wegens verkoop van een huis, staande en gelegen op de zuidkant van 't Vliet, overgedragen aan A. Bruinsma, houtkoper te Leeuwarden.
Uit: Stadsarchief Leeuwarden tot 1811 - Hypotheekboeken - akte 02 09 1807
Froukje Pieters en Ekke Jans van der Vliet, beurtschippers, echtelieden te Leeuwarden. 25 October 25. Geldgever (f. 699,19,-)  Hendrikje Roukes en Klaas Geerts Plekker, mr. timmerman, echtelieden te Leeuwarden. Schuldbekentenis terzake verschotene penningen, verschuldigd aan Ekke Jans van der Vliet, beurtschipper en Froukje Pieters, echtelieden te Leeuwarden.

1. Geert Claases Plekker, kastelein, bierbrouwer * 20 03 1786 ~ 21 04 1786 Leeuwarden + 17 03 1870 Leeuwarden x 29 11 1807 in Westerkerk te Leeuwarden met Rinsche Wessels  - volg III.a.
2. Maike Claases Plekker * 31 08 1788 ~ 14 09 1788 Leeuwarden + 11 12 1826 Dokkum
x 21 03 1813 Dockum met Feike Arjens Ronner * 24 12 1780 Dokkum ~14 01 1781 Dokkum, meester schoenmaker + 16 02 1833 Dokkum (ouders: Arjen Feikes Ronner en Gerbrigje Jans Bakker, wonende te Dokkum)
2e huwelijk van Feiko Arjens Ronner x 26 02 1829 met Teuntje Dirks Anjema * 22 08 1805 Leeuwarden + 08 09 1859 Dokkum
3. Janna Claases * 26 06 1791 ~ 08 07 1791 Leeuwarden. + 31 07 1848 Leeuwarden (56 jr) ongeh.
Document van de Vrede- en politiegerechten Hoorn: Janna verblijft in het Huis van Correctie te Hoorn, alwaar de zitting van het Gerecht. Inhoud: Janna is mede-erfgenaam in de boedel van Sent Geerts Plekker, Leeuwarden overleden 21 05 1836. 
Janna stond bekend als bedelaar en komt veelvuldig voor in gevangenisregisters, vooral in Leeuwarden.
4. Thomas Claases * 15 12 1800 ~ 07 01 1801 Leeuwarden + 7 08 1866 Leeuwarden x 30 12 1827 Leeuwarden met Jantie Jans van Noord * 15 07 1794 Leeuwarden - volg III.b.

II.b. Sent Geerts, schoenmaker, koopman * 20 03 1763 ~ geref. Leeuwarden + 21 05 1836 Leeuwarden, wonende Noordvliet  x 23 11 1800 in GalileeŽrkerk te Leeuwarden met Trijntje Klaases van der Werf ~ 27 04 1766 Leeuwarden in de Jacobinerkerk + 05 11 1826 Leeuwarden (dochter van Klaas Wabes van der Werf en Hiltje Jorrijts)

1. Aaltje Sents *  05 06 1802  ~  30 06 1802 Leeuwarden + 29 05 1830 Leeuwarden x 26 12 1825 Leeuwarden met Bokke Meindersma, bakker (21 jr) * 16 04 1804 Leeuwarden + 09 11 1878 Leeuwarden (ouders: Wigger Meindersma en Aagje Pieters Adama * 15 12 1779 Leeuwarden + 22 11 1819 Leeuwarden) (zij krijgen 2 kinderen)
Bokke Meindersma trouwde 2e x 01 06 1831 Leeuwarden met Mattje Foppes Staal * 05 02 1807 Huizum + 11 04 1866 Leeuwarden

III.a. Geert Klaases, kastelein, bierbrouwer * 20 03 1786 ~ 21 04 1786 Leeuwarden + 17 03 1870 Leeuwarden  x 29 11 1807 in Westerkerk te Leeuwarden met Rinsche Wessels  * 23 09 1787 Leeuwarden ~ 19 10 1787 in Westerkerk + 20 05 1853  Leeuwarden  (ouders: Wessel Jans en Cornelia Pieters + 17 03 1840 Leeuwarden, wed.)

Notaris Kutch te Leeuwarden zal op vrijdag den 4e mei 1811 bij de Verhoying en finale Palmslag des namiddags 4 uur precies ten huize van Castelein Geert Plekker buiten de Wirdumerpoort bij Leeuwarden bij verhooggeld verkopen: "een huis".

Tenslotte de laatste der broueryen nog in bedrijf op de Vleeschmarkt "Het Schip" (boek: Johan Winklee). De brouery van Plekker vooral was nog eene oorbeeldige ouderwetsche. De putstoel stond er nog op den wal, half verscholen in 't loof van den lindeboom en de bierbank stond er nog in 't koele, half donkere voorhuis. En des namiddags omstreeks drie, vier, vijf uur - de burgerij at toen nog haar middagmaal om een of om twee uur - trokken nog enkele oude burgermannen daar heen om hun bier te drinken. Het is my, als of ik ze nog zie - die oudjes! - met den hoogen hoed op 't hoofd, de panden van de lange, blaulakensche jas op de kuiten hangende, met korte broek en lage schoenen met zilveren gespen, veelal ook al rookende uit eene lange goudsche pijp, langzaam en deftig naar de brouery stappen.  

Bierbrouwerij Het Schip
Vleeschmarkt F, no. 7, te Leeuwarden
De ondergetekende, sedert 80 jaren de Affaire van Bierbrouwer hebbende uitgeoefend, berigt bij deze, dat hij die zaak met 1 Januarij 1857 heeft overgedaan aan zijn' aangehuwden Kleinzoon W.L. Schmitz alhier, onder dankzegging voor de door hem genoten begunstiging, en met het volste vertrouwen zijnen Opvolger in diezelfde gunst aanbevelende.
Tevens verzoekt de Ondergeteekende aan ieder, die nog iets aan hem verschuldigd is, daarvan betaling te doen aan zijn' Opvolger W.L. Schmitz, op wien hij bij deze de magt verstrekt voor die betalingen namens hem te quiteren. G. Plekker

Leeuwarden 5 december 1861 - Pachter geworden van het bruggeld van de ijzeren brug over het Vliet, voor 8 jaren, G. Plekker - voor fl. 221.= 's jaars. Bron: Leeuwarder Courant 06 december 1861.

1. Kind van Geert * 27 07 1808 + 30 06 1808
2. Kind van Geert * 04 09 1809 + 25 09 1809
3. Hendrikje Geerts * 24 10 1810 ~ 24 11 1810 Leeuwarden + 20 03 1894 Leeuwarden x 04 05 1831 Leeuwarden met Johannes Gerhardus Schneider * 03 03 1808 Leeuwarden + 23 08 1846 Menaldumadeel (ouders: Abraham Schneider en Grietje Nauta, koopvrouw, Leeuwarden)
4. Wessel Geerts, landbouwer * 15 05 1813 ~ 19 05 1813 Leeuwarden + 16 12 1854  Leeuwarden x 08 05 1839 Leeuwarderadeel met Reinouw Jochems de Boer * 30 03 1819 Goutum + 04 02 1881 Leeuwarden - volg IV.a.

III.b. Thomas Klaases, winkelier, timmerman * 15 12 1800 ~ 07 01 1801 Leeuwarden. Bij akte 18 oktober 1830 koopt Thomas Plekker een zitplaats in de Grote Kerk te Leeuwarden + 07 08 1866 Leeuwarden x 30 12 1827 Leeuwarden met Jantie Jans van Noord , dienstmeid * 15 07 1794 Leeuwarden + 22 11 1874 Leeuwarden (moeder: Grietie Jans, arbeidster in Leeuwarden)
Bekendmaking: Het bruggeld, voor het draaijen van de Witte Brug over het Vliet alhier, Thomas Plekker - ingaande 1 julij 1858. Burgem. en Weth. van Leeuwarden, 24 junij 1858. Bron: Leeuwarder Courant.
2e partner van Jantie Jans van Noord is Fedde Feddes Fopma, kuiper * 26 09 1799 Oosterlittens + 22 05 1883 Leeuwarden (wedn. van Antje Gosse Bruinsma)

1. Hendrikje Thomas * 17 01 1829 Leeuwarden + 25 07 1829 Leeuwarden (26 wk), aangifte door de grootvader Klaas Geerts Plekker
2. Hendrikje Thomas *  29 04 1830  + 20 01 1911 Haarlem
(1e huw) x 17 05 1856 Leeuwarden met Pieter Feddes Fopma (24 jr) * 18 11 1831 Tzum + 13 04 1874 Leeuwarden, Olde GalileŽn, overleden ten gevolge eener hevige keelontsteking.  (ouders Fedde Feddes Fopma * 26 09 1799 Oosterlittens, kuipersknecht en Antje Gosses Bruinsma)
(2e huw) x 01 05 1875 Leeuwarden met Gosse Fopma, kuiper (40 jr) * 19 01 1835 Tzum  (zelfde ouders) Gosse Fopma komt op 08 04 1874 uit Salatiga, Ned. IndiŽ. Vertrek 24 05 1884 naar Haarlem. + 24 06 1884 Haarlem.
3. Grietje Thomas, naaister * 06 10 1833 Leeuwarden + 02 08 1866  Leeuwarden x 04 05 1861 Leeuwarden met Christiaan Bosma * 22 10 1835 Leeuwarden, papierlinieerder + 18 04 1866 Leeuwarden

Uit: Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden: Stukken betreffende bezittingen van wezen.
Stukken betreffende de nalatenschap van Christiaan Bosma en Grietje Plekker e.l., van wie de verpleegde Pieter Bosma erfgenaam is. Datering 1866. Overleden 20 06 1929 Assen.


4. Klaasje Thomas, naaister * 29 06 1836 Leeuwarden + 15 01 1892 Leeuwarden (wed) x 05 12 1863 Leeuwarden met Eltje Bouman * 12 07 1837, koopman, theehandelaar (Opm.: tijdelijk gedetineerd). + 16 05 1886 Leeuwarden. Zij krijgen 4 kinderen en trekken naar Haarlem. (ouders: Johannes Bouman en Catharina Dering)
5. (ouders: Jantie Jans van Noord en Fedde Feddes Fopma) Thomas Fopma * 30 08 1867 Leeuwarden + 10 02 1871 Leeuwarden

IV.a. Wessel Geerts, landbouwer onder Huizum * 15 05 1813 ~ 19 05 1813 Leeuwarden + 16 12 1854 "gevonden in eene sloot aan de Buitensingel" te Leeuwarden x 08 05 1839 Leeuwarderadeel met Reinouw Jochems de Boer * 30 03 1819 Goutum + 04 02 1881 Leeuwarden (ouders: Jochem Martens de Boer, boer en Meike Everda)

Op 8e augustus 1835 heeft in de boerenwoning van Wessel Plekker onder het dorp Huizem een hevige brand alles vernietigd.
Bron: Nederlanden, Breda 18-08-1835.

1. Rinske Wessels * 07 04 1840 Huizum + 07 05 1904 Tietjerksteradeel (geh.)
 x  09 05 1861 Leeuwarderadeel met Bouwe Ruurds Ringnalda * 09 08 1836 Huizum, landbouwer (bij huwelijk 24 jr.) + 25 08 1908 Lekkum (Fr.) (In 1895 beiden wonend in Oudkerk) Samen nog 4 kinderen.
1e huw. van Bouwe Ringnalda x Antje Spoelstra, 2 kinderen
(ouders: Ruurd Bouwes Ringnalda en Arjaantje Pieters de Jong)
2. Meike Wessels * 18 05 1841 Huizum + 22 04 1918 (geh.) Leeuwarden x 01 06 1865 Leeuwarderadeel met  Teede Steenstra, koopman in boter en kaas, boer * 14 12 1838 Jelsum + 14 02 1922 Leeuwarden (ouders: Tjitze Reins Steenstra en Grietje Feikes Bijl)
3. Geert Wessels * 30 11 1842 Huizum
Grafsteen van Jochum Wessels Plekker, bron: Graftombe.nl4. Jochum Wessels * 06  07 1844 Huizum  + 06 01 1927 Leens, begraven te Donrijp x 21 03 1867 Menaldumadeel met Antje Jacobs Deinema* 04 03 1848 Dronrijp + 11 01 1928 Leens, begraven te Dronrijp, Groningen  (ouders Jacob Doekes Deinema en Baukje Pieters Dijkstra) -    Op Leens gehouden tentoonstelling voor zoomer-zaaigranen bekroond: J. Plekker te Leens 25 03 1889 - Gemeenteraadsverkiezingen 22 juli 1893, Leens: Herstemming tussen Plekker en Jan K. Hekma - Het echtpaar was bijna 60 jaar gehuwd. - zie foto grafsteen, bron Graftombe.nl
5. Klaas Wessels * 13 08 1846 Huizum + 22 01 1850 Leeuwarderadeel
6. Hendrikje Wessels * 05 11 1848 Huizum + 22 07 1902 Sacramento, CaliforniŽ, USA  x 11 05 1870 Leeuwarderadeel met Oense Johannes Kooistra * 01 07 1841 Warga, Idaarderadeel, landbouwer + ...... 1902 (ouders: Johannes Sytzes Kooistra en Doetje Oenses Pietersma) Zij krijgen 7 kinderen.
7. Hyke Wessels (v) * 20 04 1851 Huizum + 16 03 1896 Leeuwarden. Zij overleed 3 weken nŠ haar huwelijk met Petrus Couperus. "Slechts drie weken mocht ik mij in haar bezit verheugen."
x (1e) 02 07 1881 Leeuwarderadeel met Tjipke Walters Fennema * 06 07 1849 Huizum + 26 01 1890 Leeuwarderadeel (ouders: Wolter Tjipkes Fennema en Hyke Jochums de Boer)
x (2e) 19 02 1896 Leeuwarden met Petrus Couperus * 20 01 1863 Bolsward, veehandelaar + 29 05 1919 Leeuwarderadeel (P. Couperus was weduwnaar van . Postma - 3e huwelijk van P. Couperus maart 1897 met C. Bus (32 jr.) (Ouders: Oepke Couperus en Pietje Jelles Ferwerda * 28 06 1835 Oosterlittens)
8. Trijntje Wessels * 19 02 1853 Huizum + 14 05 1912 (geh.) Engwierum, Oostdongeradeel. Ondertrouw Ferwerd 26 april 1877 x 10 05 1877 Franekeradeel met Jan Johannes Rienks, landbouwer, koopman * 29 04 1851 Hallum, Ferwerd + 17 01 1916 Ee, Oostdongeradeel (ouders: Johannes Rienks Rienks * 01 04 1815 Hallum + 18 03 1892 Hallum en Geertje Jitses de Haas * 26 12 1821 Wanswerd + 04 05 1897 Hallum)
9. Wessel Klaas Wesselszn.* 02 06 1855 Huizum + 05 06 1869 Leeuwarderadeel. Geboren na de dood van zijn vader.     

----------

Pieter Plekker, fuselier bij de 3e Compagnie 1e Bataillon Infanterie landmilitie. * .... 1790 Harlingen en laatst woonachtig in Harlingen + 01 04 1814 overleden in het hospitaal te Leeuwarden. (24 jaar - ouders onbekend)

--------

Stephanus Plecker x Hessel Doytzes (genoemd in notarisakte 9 nov 1681 i.z. overlijden Gualtherus Plecker)

Stephanus Plecker n soon te doop gehat of gehouwen van Wopke Sybrants en niet genoemde moeder, komende na zijns vaders doot en genaamd Wopke op den 29 02 1680. Warga.

--------

Sint Stephanus Plecker * .... 1759  + 25 04 1812 (53 jr.) wedn. van Janke Pieters wonend in Almenum

-------

David Martens Plecker  * .... Leeuwarden. Op 25 04 1666 ingekomen van Dokkum, Herv.Gem.Ferwerd + .....  x (ondertrouw 31 10 1663 Leeuwarden) 18 11 1663 Leeuwarden met Fokeltje (Foockeltie) Lamberts (Lammerts) * .....  Leeuwarden (DTB 902 - 978)
In lidstatenboek Ferweradeel 1666 : Op 25 april 1666 ingekomen van Dokkum: David Martens Plecker en Fokeltje Lamberts

------

+ 24 05 1796 Midlum, zoon van Hendrik Sents Plekker

+ 05 05 1797 Midlum, zoon van Hendrik Sents Plekker

+ 12 06 1795 Midlum Marten Dirks Plekker

Angenietje Plekker, * ......   overl. vůůr 1829 - x ...  1828 met Pieter Sijbrands